Tel. (212)465 69 99

Adres:

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A/2 Blok Kat.15 N.443 Yeşilköy/İstanbul

Azo boya kontrolleri 01.01.2021 tarihinden itibaren tareks kurumu tarafından yapılacaktır.

7 Kasım 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31297
TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:
BAZI TEKSTİL, KONFEKSİYON VE DERİ ÜRÜNLERİNİN
DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/18)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de belirtilen ürünlerin ithalatta insan sağlığı, can ve
mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden ilgili mevzuata uygunluğunun
denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.
(3) Bu Tebliğ Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen ürünleri ve Dâhilde
İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünleri
kapsamaz.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Topluluğu’nda serbest dolaşımda bulunan
eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük
idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince
vize edilen belgeyi,
b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
c) Bölge müdürlüğü: Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünü,
ç) Denetmen: Ticaret Denetmeni ve Ticaret Denetmen Yardımcısını,
d) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler
mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk
analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,
e) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri
veya birkaçını,
f) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan
nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,
g) Kullanıcı: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri,
ğ) Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin, karşılarında belirtilen mevzuata uygun
olmama ihtimalini,
h) Risk analizi: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin, risk derecesini ve fiili denetime
yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla TAREKS’teki firmaya ilişkin bilgiler;
geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; üretici veya ithalatçı
firma ya da kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası ve modeli; fiyat ve miktar; menşe,
çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle
yapılan işlemi,
ifade eder.
TAREKS ve firma tanımlaması
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler
TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
(2) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve
28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün
Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına TAREKS’te
işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.
İthalatçının başvurusu
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci
maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.
(2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-işlemler” kısmında yer alan Dış Ticarette Risk
Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) uygulaması bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS
üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.
(3) Başvuru aşamasında, kullanıcı tarafından ürünleri tanıtıcı görsel doküman TAREKS’e
yüklenir.
(4) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili bölge müdürlüğü nezdindeki
işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.
(5) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.
Muafiyetler ve istisnalar
MADDE 6 – (1) A.TR Dolaşım Belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen
ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
(2) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından
TAREKS’e girilmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz
edilebileceğine dair Ek-3’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesini
müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
(3) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük
Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen şahsi
eşya ve numune niteliğindeki ürünlerin ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat
işlemleri 10 uncu maddeye göre sonuçlandırılır.
(4) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerekli görülmesi halinde, birinci veya
ikinci fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime tabi tutulabilir.
Risk analizi
MADDE 7 – (1) Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, fiili
denetime tabi tutulacak ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir.
(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde ilgili Bakanlıklar ile diğer tarafların
da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
(3) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine
dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
Fiili denetim
MADDE 8 – (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2’de belirtilen belgeler firma
adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içinde elektronik ortamda
TAREKS’e yüklenir. Firmanın başvuru sırasında TAREKS’te talep etmesi halinde sistem tarafından
ilave süre verilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi
halinde başvuru iptal edilir.
(2) Firmalardan gerektiğinde ilave bilgi ve belge istenebilir.
(3) Fiili denetime yönlendirilen ürünlerden Denetmen tarafından numune alınır. Ürün
numuneleri, Ek-1’de belirtilen mevzuata uygunluğunun belirlenmesi amacıyla, ücreti ithalatçı
tarafından ödenmek üzere, teste tabi tutulması için akredite bir laboratuvara gönderilir.
(4) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi durumunda, ürünün
ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.
(5) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve
belgelerin süresi içerisinde TAREKS’e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak
sonuçlandırılır ve denetimin sonucu TAREKS’te ilan edilir.
Kullanıcıya yapılan bildirimler
MADDE 9 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonuçlarına ilişkin sorgulamaları TAREKS
aracılığıyla yapar.
(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi
Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan
“Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta
adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.
(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük
idaresine yazıyla ayrıca bildirilir.
TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı
MADDE 10 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük
beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.
(2) TAREKS referans numarası, verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.
(3) 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı
Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen şahsi eşya ve numune
şeklindeki ürünlerin ithalatında 24180099118115014436524 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS
referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.
(4) GTİP değişikliği sonucunda bu Tebliğin eki listelerde yer aldığı tespit edilen ürünlerin,
gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla, ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime
yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.
İthalatçının sorumluluğu
MADDE 11 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği
bütün ürünlerin her halükârda ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli
ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
uyarınca sorumludur.
(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması,
ürünün mutlaka mevzuata uygun veya güvenli olduğu anlamına gelmez.
(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans
numarası o ürünün ithal işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun
olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.
(4) İthal edilmiş ürünün GTİP’inin Ek-1’de yer aldığının sonradan yapılan kontrol sonucunda
tespit edilmesi halinde, keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Bakanlık Tüketicinin Korunması ve
Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildirilir. İlgili birimin temin edilen bilgiler çerçevesinde
erişebildiği ürünlerin güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde,
uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir.
Yaptırımlar
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda
bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 4703
sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik
Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu
Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir
süre askıya alınır ve firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime
yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın
başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak
belirlenir.
Yetki
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve
düzenlemeleri yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 14 – (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat:
2020/15) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek-1

İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ

FASIL/G.T.P/G.T.İ.P. İLGİLİ MEVZUAT
41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64(*) üncü fasıllar 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca azo renklendiriciler ve azo boyar maddelere ilişkin şartlar
65.04, 65.05, 67.04,
3921.13, 4007.00, 4015.19, 9404.21, 9404.29, 9404.30.00.00.00, 9404.90, 9607.11.00.00.00, 9607.19, 9607.20,
3005.90.31, 3005.90.50,
3204.11.00.00.00, 3204.12.00.00.11, 3204.12.00.00.19, 3204.13.00.00.00, 3204.14.00.00.00, 3204.19.00.00.19, 3926.20.00.00.11, 3926.20.00.00.19, 3926.90.97.10.00, 9113.90.00.10.00, 9113.90.00.20.00, 9619.00.30
4101.20.10.20.00
(*) Bu fasılda yer alan eşya, ayrıca, niteliğine göre 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca Fitalat, DOT ve Krom VI testlerinden bir veya birkaçına tabi tutulabilir.

 

Pandemi döneminde gelen igv’lerin bitiş süresi 31.12.2020 tarihine uzatılmıştır

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2955) (24.09.2020 t. 31254 s. R.G.)

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2955

Bazı “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’larda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

23 Eylül 2020

23/9/2020 TARİHLİ VE 2955 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR

MADDE 1- 17/4/2020 tarihli ve 2423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın 1 inci maddesinde yer alan “30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” ibaresi “31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 17/4/2020 tarihli ve 2424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1/10/2020 tarihinden itibaren” ibaresi “1/1/2021 tarihinden itibaren” şeklinde, “30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” ibaresi “31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir.

Aynı Kararın ek 2 nci maddesinde yer alan “30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” ibaresi “31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bazı “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar kapsamındaki tekstil, konfeksiyon, deri, ayakkabı ve benzeri ürünlerde uygulanan ilave gümrük vergileri hakkındaki 20/4/2020 tarihli ve 2429 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 2 nci maddesinde yer alan “30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” ibaresi “31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bazı “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar kapsamındaki sanayi ürünlerine uygulanan ilave gümrük vergileri hakkındaki 20/4/2020 tarihli ve 2430 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 2 nci maddesinde yer alan “30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” ibaresi “31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- 11/5/2020 tarihli ve 2514 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1/10/2020 tarihinden itibaren” ibaresi “1/1/2021 tarihinden itibaren” şeklinde, “30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” ibaresi “31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- 19/5/2020 tarihli ve 2565 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1/10/2020 tarihinden itibaren” ibaresi “1/1/2021 tarihinden itibaren” şeklinde, “30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” ibaresi “31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- 27/6/2020 tarihli ve 2682 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/10/2020 tarihinden itibaren” ibaresi “1/1/2021 tarihinden itibaren” şeklinde, “30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” ibaresi “31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.08.2020 tarihli 56896324 sayılı yazısı (Plastik Cinsi Eşya – Düşük Kıymet Beyanı)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.08.2020 tarihli 56896324 sayılı yazısı (Plastik Cinsi Eşya – Düşük Kıymet Beyanı)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-165.02
Konu : Plastik Cinsi Eşya – Düşük Kıymet Beyanı

26.08.2020 / 56896324
DAĞITIM YERLERİNE

İthalat Genel Müdürlüğünün 17/8/2020 tarihli, 56647017 sayılı yazısı eki, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın (PAGEV) yazısında, plastik poşet üretiminde kullanılmak üzere başta 3920.10.25.00.00, 3920.10.28.00.00 ve 3920.10.40.00.00 olmak üzere muhtelif GTİP’lerde İran’dan ithal edilen yarı mamul ürünlerin çok düşük fiyatlarla piyasaya satıldığı ve ülkeye girişinde piyasa değerinin altında düşük faturalandırmanın ülke ekonomisine zarar verdiği ifade edilmektedir.

Konu ile ilgili sistem üzerinden yapılan sorgu neticesinde, 2019 ve 2020 yıllarında İran’dan ithal edilen söz konusu eşyanın birim kıymetlerin, İthalat Genel Müdürlüğünün yazı ekinde yer alan ülke bazında ortalama kıymetlerin oldukça altında gerçekleştirildiği görülmüştür.

Bu itibarla, yazımız eki “İran’dan İthal Edilen Eşya Listesi” ile İthalat Genel Müdürlüğünün yazısı ve ekleri incelenerek, söz konusu listede yer alan kıymet beyanlarına ilişkin yapılan işlemlerin ilgili Bölge Müdürlüğünce Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi ile tüm Bölge Müdürlüklerince eşyanın kıymetinden şüphe duyulması halinde 2012/29 sayılı Genelge kapsamında gerekli işlemlerin yapılması hususunda bağlantı gümrük idarelerinin talimatlandırılmasını rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

EK: Yazı örnekleri ve liste

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/20) (18.08.2020 t. 31217 s. R.G.

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/20) (18.08.2020 t. 31217 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/8/2019 tarihli ve 30852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/22) ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı menşeli 3923.21.00.00.11, 3923.29.10.00.11, 3923.29.90.00.11, 3923.30.10.00.19, 3924.10.00.00.21, 3924.10.00.00.22, 3924.10.00.00.29, 3924.10.00.00.31, 3924.10.00.00.32, 3924.10.00.00.39, 3924.90.00.00.11, 3924.90.00.00.19, 3926.90.97.90.16, 3926.90.97.90.17, 3926.90.97.90.18, 8414.10.81.90.00, 8414.10.89.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “yalnız, plastikten mamul emzik, biberon ve diğer bebek beslenme, emzirme ve bakım ürünleri (mama kabı, çatal-kaşık seti, mama kaşığı, meyve süzgeci, süt saklama poşeti, alıştırma bardağı (pipetli olanlar dahil), süt saklama kabı, diş kaşıyıcı/halkası, emzik askısı/tutacı, manuel burun aspiratörü/burun temizleyici, göğüs koruyucu, manuel göğüs pompası, tirle, emzik saklama kabı/kutusu, çatal-kaşık saklama kabı, biberon emziği/başlığı, biberon şişesi, alıştırma bardağı ucu, burun aspiratörü ucu, manuel göğüs pompası süt sağma şişesi)” ithalatına yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

b) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

c) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nu,

ç) Tayland: Tayland Krallığı’nı,

d) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’ni,

ifade eder.

Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, ÇHC ve Tayland menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu tespit edilmiştir. T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurul’un kararı ile aşağıdaki tabloda GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında aşağıdaki tabloda gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir.

GTİP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin %)
3923.21.00.00.113923.29.10.00.11

3923.29.90.00.11

3923.30.10.00.19

3924.10.00.00.21

3924.10.00.00.22

3924.10.00.00.29

3924.10.00.00.31

3924.10.00.00.32

3924.10.00.00.39

3924.90.00.00.11

3924.90.00.00.19

3926.90.97.90.16

3926.90.97.90.17

3926.90.97.90.18

8414.10.81.90.00

8414.10.89.90.00

Yalnız, plastikten mamul emzik, biberon ve diğer bebek beslenme, emzirme ve bakım ürünleri (mama kabı, çatal-kaşık seti, mama kaşığı, meyve süzgeci, süt saklama poşeti, alıştırma bardağı (pipetli olanlar dahil), süt saklama kabı, diş kaşıyıcı/halkası, emzik askısı/tutacı, manuel burun aspiratörü/burun temizleyici, göğüs koruyucu, manuel göğüs pompası, tirle, emzik saklama kabı/kutusu, çatal-kaşık saklama kabı, biberon emziği/başlığı, biberon şişesi, alıştırma bardağı ucu, burun aspiratörü ucu, manuel göğüs pompası süt sağma şişesi) Çin Halk Cumhuriyeti 12
Tayland 26

Uygulama

MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemleri tahsil eder.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTİP ve bu Tebliğin 4 üncü maddesinde bulunan tabloda yer alan eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(5) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemlerin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlemler, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11.08.2020 t. 31210 s. R.G.) ( önemli bölümleri )

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11.08.2020 t. 31210 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 568 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Gümrük müşavir yardımcılığı yazılı sınavından yetmiş veya üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 574 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri gümrük işlemleri ile ilgili tespitlerin yapılabilmesi amacıyla tespit raporuna konu edilecek işlemle sınırlı olmak kaydıyla ilgili firmadan bilgi ve belge isteyebilir.”

Genelge No: 2020/15 (TPS-Üretici Belgesi ve Analiz Sertifikası)

Genelge No: 2020/15 (TPS-Üretici Belgesi ve Analiz Sertifikası)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-106.05
Konu : TPS-Üretici Belgesi ve Analiz Sertifikası

03.07.2020 / 55521811
GENELGE
(2020/15)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Tek Pencere Sisteminin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Konuya ilişkin olarak Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2020/3) Ek-7’de yer alan üretici belgesi ve üretici tarafından düzenlenen analiz sertifikası Tek Pencere Sistemine alınmış olup işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır:

1. 1060 kodlu TPS-Üretici Belgesi ve Analiz Sertifikası başvurusu yükümlüsünce E-Devlet Kapısı’nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilir.

2. Yükümlüsünce başvuru ekine “evrak tarama” ile analiz sertifikası ve tercümesi eklenir.

3. E-Devlet üzerinden yapılan başvurular yine yükümlüsünce onaylanır ve 1060 kodlu e-belge oluşturulur.

4. Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 20545419881060000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

5. Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.07.2020 tarihli 55527208 sayılı yazısı (Antrepolarda Teminat İşlemleri Konulu 01.07.2020 Tarihli Bakanlık Makamı Onayı)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.07.2020 tarihli 55527208 sayılı yazısı (Antrepolarda Teminat İşlemleri Konulu 01.07.2020 Tarihli Bakanlık Makamı Onayı)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :40216608-157.01

Konu :Antrepolarda Teminat İşlemleri
Konulu 01.07.2020 Tarihli Bakanlık
Makamı Onayı

03.07.2020 / 55527208
DAĞITIM YERLERİNE

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 10 uncu maddesi; ” Bu Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuatta yer alan; izin süreleri, teminat uygulamaları, gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna uygulamaları ile beyanın düzeltilmesine ilişkin ortaya çıkan sorunları ve tereddütleri incelemek suretiyle gidermeye Müsteşarlığın önerisi ile bağlı bulunduğu Bakan yetkilidir.” ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı`nın “Kısmi Teminat Uygulanacak Haller”e ilişkin 116/1-b maddesi; “Kanunun 98 inci maddesi hükmü uyarınca Kanuna göre aranacak gümrük vergileri ile para cezası ve İthalat Rejimi Kararına göre aranacak fon haklarını korumak üzere antrepo işletme izni verilenlerden alınacak teminat tutarlarını belirlemeye ve alınacak teminat tutarını ithalat vergiler tutarının %10`una kadar indirmeye Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan yetkilidir.” hükmünü amirdir.

Bakanlık Makamının 01.07.2020 tarihli, 55384805 sayılı Olurları ile,

– 28.06.2020 tarihli ve 31169 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 2682 Karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı eki tabloda (EK-1) gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) belirtilen eşyanın antrepolara konulması durumunda 30.09.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil), söz konusu eşyadan alınması gereken teminatın, eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin %25’i kadar olması,

– Aynı antrepo beyanname kapsamı farklı kalemler için farklı teminat oranlarının bulunması halinde teminatın yüksek olan oran üzerinden hesaplanması

Uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı İlave Gümrük Vergisi – Ek Mali Yükümlülük alınması hakkında

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :18723479-240

Konu :Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı İlave Gümrük Vergisi – Ek Mali Yükümlülük

29.06.2020 / 55276730
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 24.03.2016 tarihli ve 14793290 sayılı yazımız.

b) 05.10.2017 tarihli ve 28447926 sayılı yazımız.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyeti sağlanan ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisi ile ek mali yükümlülük uygulamalarına ilişkin olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden alınan ve bir örneği ekte yer alan 18/06/2020 tarihli ve E.1660664 sayılı yazıda özetle,

Muhtelif yatırımcılar tarafından, ilgili gümrük idarelerine ibraz edilmek üzere, yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalat işlemlerinin, ilave gümrük vergisi ile ek mali yükümlülüklerden muaf tutulup tutulmadığına ilişkin Bakanlıklarından konu hakkındaki görüşlerinin talep edildiği,

Daha önce Bakanlığımıza intikal ettirilen 21/09/2017 tarihli ve 101468 sayılı yazılarında, ilave gümrük vergisinin müstakil bir vergi olmayıp, Bakanlar Kurulu Kararları (hali hazırda Cumhurbaşkanı Kararı) ile mevcut gümrük vergisi oranlarında artış yapılması niteliğinde olmasından dolayı, teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyeti sağlanan ürünlerin ithalatında, ilave gümrük vergisine yönelik bir tahsilatın yapılamayacağının değerlendirilerek, keyfiyet hakkında ilgili gümrük idarelerinin bilgilendirilmesinin talep edildiği,

Diğer taraftan, 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”da; ithalat işlemlerine yönelik olarak sadece gümrük vergisi ile katma değer vergisi muafiyetinin düzenlenmekte olup, 2976 sayılı Kanun çerçevesinde belirlenen “ek mali yükümlülüklere” ilişkin bir muafiyete yer verilmediği, belirtilerek yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde, konu hakkında ilgili gümrük idarelerinin bilgilendirilmesinde yarar görülmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve bağlantınız gümrük müdürlüklerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Ek: Yazı ve eki örneği

Dağıtım:Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2682) (Bazı ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisi)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2682) (Bazı ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisi)
Tekstil, döküm ve kaynak makineleri, takım tezgahları, tarım ve hasat makineleri, pompalar, gemi vinçleri, römorklar, kord bezi, sitrik asit, vulkanize kauçuktan eşya, camlar, ateş tuğlaları, emniyet kemerleri, yapışkanlar, termostat, tartı alet ve cihazları, insan saçı, peruklar, kar küreyiciler, demir çelikten eşya, alüminyum boru bağlantı parçaları, klima, çamaşır kurutma makinaları, fırınlar, davlumbazlar, diyalizörler, şişeleri veya diğer kapları temizlemeye, kurutmaya, doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye, etiketlemeye, kapsüllemeye mahsus makinalar, baskı makinaları, örgü, dikiş -trikotaj vb makinalar, metal, plastik, taş, beton vb maddeleri işlemeye mahsus makinalar, akümülatör, kablolar, serum, kan setleri, idrar sondaları, kataterler, protez diş,termostat, inci ve inciden süs eşyası, elmas ve diğer kıymetli taşlar, mücevherci ve kuyumcu eşyası ve daha birçok ürüne ilave gümrük vergisi getirildi. 15 Günlük Geçiş Süresinde Ek-1 de yer alan indirimli vergi oranları uygulanacaktır.

Elektronik Menşe ve Dolaşım Belgeleri şartları

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.06.2020 tarihli 55055486 sayılı yazısı (Menşe ve Dolaşım Belgeleri)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : 16934678-724.01.01

Konu : Menşe ve Dolaşım Belgeleri

16.06.2020 / 55055486
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 15.04.2020 tarihli ve 53889966 sayılı yazımız.

b) 30.4.2020 tarihli ve 54128138 sayılı yazımız.

c) 13.5.2020 tarihli ve 54350868 sayılı yazımız.

d) 12.6.2020 tarihli ve 54982192 sayılı yazımız.

İlgi (a)`da kayıtlı yazımızda, salgın nedeniyle alınan önlemler kapsamında A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnamelerinin tercihli ticaret ortağımız olan tüm ülke idarelerince sadece elektronik ortamda düzenlendiği, dolayısıyla onaylı asıl nüshalarının kağıt ortamında mevcut olmadığı hallerde, gümrük idarelerimize ibraz edilen nüshalarının, üzerlerinde doğruluklarının teyit edilebileceği internet adreslerinin mevcut olması ve bu şekilde teyitlerinin yapılması kaydıyla gümrük idarelerimizce kabul edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bu çerçevede, İspanya yetkili makamlarınca çok istisnai hallerde belgelerin asılları düzenlenebilmekte olup, büyük kısmı elektronik ortamda düzenlenebilen A.TR, EUR.1 ve EUR.MED Dolaşım Belgeleri üzerinde yer alan;

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/en_gb/tramitacion/ZZ05.shtml

internet adresi üzerinden teyid edilebilecektir.

İlgi (b) ila (d)`de kayıtlı yazılarımızda ise Fransa, Norveç ve İngiltere`den alınan bildirimlerde, mücbir sebep nedeniyle ülkelerindeki mevcut sistemde dolaşım ve menşe ispat belgelerinin bir elektronik sistem üzerinden onaylanmadığı, ihracatçı tarafından kağıt ortamında hazırlanan söz konusu belgelerin ıslak olarak imzalanarak taranmak suretiyle elektronik posta vasıtasıyla İdarelerine iletildiği, İdarenin belgenin çıktısını alıp imzalama ve mühürleme işlemini yaptıktan sonra belgeyi tekrar taradığı ve ihracatçıya yine elektronik posta yoluyla gönderdiğinin ifade edildiği bildirilerek, bu belgelerin teyid edilebileceği e-posta adresleri iletilmiştir.

Yukarıda atıfta bulunulan üç ülkedekine benzer şekilde kopya nüsha olarak düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri ve/veya menşe ispat belgelerinin teyidi, gerek duyulan hallerde;

– Çekya için podatelna@cs.mfcr.cz ve doskocil@cs.mfcr.cz ,

– Estonya için emta@emta.ee ,

– Finlandiya için Origin-Covid-simplifications@tulli.fi ,

– Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) için headquarters@customs.mof.gov.cy,

cmousa@customs.mof.gov.cy ve mhadjimarkou@customs.mof.gov.cy ,

– İrlanda için Origin&QuotaSection@revenue.ie ,

– İtalya için dir.antifrodecontrolli.maacao@adm.gov.it ,

– Malta için maria.tanti@gov.mt ve specialprocedures.customs@gov.mt ,

– Portekiz için dsta@at.gov.pt ,

– Şili için certificacionorigen@prochile.gob.cl ,

– Yunanistan için elytattikis@1986.syzefxis.gov.gr

e-posta adreslerinden yapılabilecektir.

Bu ülkelerden İtalya, Şili ve Malta tarafından belgelerin sadece kopyaları düzenlenebilirken; Çekya, Estonya, Finlandiya, GKRY, İrlanda, Portekiz ve Yunanistan tarafından imkan dahilinde olduğu hallerde belgelerin asılları, imkan bulunmadığı durumlarda ise sadece kopya nüshaları düzenlenebilmektedir.

Öte yandan, Fas Gümrük İdaresi tarafından mevcut durumda menşe ispat belgelerinin asıl nüshaları düzenlenebilmekle beraber, salgın döneminde sadece kopya nüshaları düzenlenebilen belgeler “http://www2.douane.gov.ma/certificat/angular/#/searchCertificat” internet sitesi üzerinden seri numaralarıyla teyid edilebilecektir.

Ayrıca, İtalyan makamlarınca düzenlenen ve üzerinde QR kod bulunan menşe şahadetnameleri

https://co.camcom.infocamere.it/gbdn_fe/#!/

https://certificates.iccwbo.org/

internet siteleri üzerinden doğrulanabilecektir.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Bülent Orhan TÜREL
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri