Tel. (212)465 69 99

Adres:

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A/2 Blok Kat.15 N.443 Yeşilköy/İstanbul

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.03.2021 tarihli 62174117 sayılı yazısı (EMY ve İGV Kapsamında Sonradan Menşe Şahadetnamesi İbrazı Hk.)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.03.2021 tarihli 62174117 sayılı yazısı (EMY ve İGV Kapsamında Sonradan Menşe Şahadetnamesi İbrazı Hk.)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-20117910-180.05-00062174117

Konu : EMY ve İGV Kapsamında Sonradan Menşe
Şahadetnamesi İbrazı Hakkında

10/03/2021
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi: 09.12.2020 tarihli ve 059663441 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

13.02.2021 tarihli ve 31394 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, 20.10.2020 tarihli ve 31280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin geçici 16 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası, “(3) Bu fıkrayı değiştiren Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının 30/6/2021 tarihine kadar gümrük idaresine ibrazı mümkündür.” şeklinde değiştirilmiştir.

Bilindiği üzere, 24 Mayıs 2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliği’nin 38 nci maddesinin 1 inci fıkrası değiştirilerek, menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde önlemin, ilave gümrük vergisinin veya mali yükümlülüklerin uygulanmaması için eşyanın söz konusu uygulamalara tabi ülke menşeli olmadığını veya başka bir ülkede gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılmaması gerektiğini tevsik etmek üzere menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesi ibraz edileceği hükme bağlanmış; 13.02.2021 tarihli Gümrük Yönetmeliği’nin Geçici 16/3 üncü fıkrası ile de fıkrayı değiştiren Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce tescil edilen beyannamelere ilişkin 30/06/2021 tarihine kadar uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı sunma imkanı getirilerek yükümlülere kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda, söz konusu fıkra hükümlerinden faydalanılabilmesi için yükümlülerce ilgili mevzuatı çerçevesinde uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının sunulması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Kadir TURSUN
Bakan a.
Daire Başkanı

İGMD’nin 20.01.2021 tarih, 2021/0367-BU sayılı yazısı

İGMD’nin 08.12.2021 tarih, 2020/4438-BU sayılı yazısı

Muratbey Gümrük Müdürlük Emri (2021/05) (Arşiv Beyanname Teslimi)

Muratbey Gümrük Müdürlük Emri (2021/05) (Arşiv Beyanname Teslimi)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Muratbey Gümrük Müdürlüğü

Sayı : E-40455620-010.07.01-00061889746
Konu : Müdürlük Emri (2021/05)-Arşiv Beyanname Teslimi

01.03.2021 /61889746
MÜDÜRLÜK EMRİ
(2021/05)

Görülen lüzum üzerine, Müdürlüğümüzün 2018/88 sayılı Müdürlük Emri aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinin 14 Nolu ekinde yapılan değişiklikle, serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin gümrük idarelerine tek nüsha olarak verilmesi ve bunların da sadece gümrük idarelerinde arşivlenmesi hükme bağlanmıştır.

Son dönemde işlemleri tamamlanmış antrepo ve ithalat beyannamelerinin gümrük arşivine tesliminde gecikmeler yaşandığı, bazı antrepolardan hiç teslim alınmadığı veya ilgisiz davranıldığı müşahade edilmekte olup, gerek denetim elemanlarınca ve gerekse adli yargı mercilerince talep edilmesi durumlarında arşivde bulunamayan beyannamelerle alakalı zamanında müspet bir bilgi verilemediğinden sıkıntılar yaşanmaktadır.

Bu itibarla; yukarıda açıklanan olumsuz durumların yaşanmaması için;

1- Basitleştirilmiş üsulde (Taşıtüstü) işlemi biten Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamelerinin Supalan Gözetim Memurlarınca alınarak arşive teslimi,

2- Geçici Depolama alanlarında işlem gören Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamelerinin arşiv memurunca “Arşiv Nüshası Teslim Alındı” kaşesinin tatbik edilmesine müteakip eşyanın tesliminin sağlanması, takibin geçici depolarda görevli ambar memurlarınca yapılması,

3- Antrepolarda işlemleri tamamlanan antrepo beyannameleri ile “KAPANMIŞ” statüde bulunan ithalat beyannamelerinin arşiv nüshası teslim alınmadan eşyanın antrepo işleticisince teslim edilmemesi,

4- Antrepoda teslim alınan Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamelerinin ve Antrepo beyannamelerinin mutlak surette 15 günde bir antrepo işleticisi ve antrepoda görevli YGM personeli tarafından müştereken arşive tutanak ile tesliminin yapılması ve bu tutanakların en az iki nüsha halinde tanzimi ile tutanakların hem arşivde hem de antrepoda muhafaza edilmesi gerekmekte olup,

İşbu Müdürlük Emrinin düzenlendiği tarihten itibaren zamanında teslim edilmeyen beyannameler ile alakalı adli merciler ve denetim mekanizmasınca yürütülen soruşturmalara zamanında cevap verilmemesinden kaynaklı durumlarda başta kamu görevlileri ile antrepo işleticisinin doğrudan sorumlu tutulacağı göz önüne alındığında konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesini tebliğen rica ederim.

Genelge No: 2021/7 (İŞGÜM Laboratuvarlarının Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması)

Genelge No: 2021/7 (İŞGÜM Laboratuvarlarının Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-17474625-010.06.01
Konu : Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı Laboratuvarlarının Tahlil
Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması

03.03.2021 /61916785
GENELGE
(2021/7)

İthalata ve ihracata konu eşya, Bakanlığımız ve muhtelif kamu kurumlarının uygulamakla yükümlü olduğu mevzuat çerçevesinde tahlile tabi tutulabilmektedir. Aynı eşyanın muhtelif kamu kurumlarınca tahlile tabi tutulması ithalatçılar ve ihracatçılara ilave yükler getirmekte ayrıca kamu kaynaklarının israfına sebebiyet vermektedir. Dış ticarete konu eşyanın tahlillerinin tek aşamada yapılarak, bir kurum tarafından ulaşılan sonuçların diğer kurumlarca da kullanılabilmesi bahsi geçen olumsuzlukların önlenmesi bakımından önem arz etmektedir.

Bu bağlamda Gümrük Yönetmeliğinin 201 inci maddesi beşinci fıkrasında“Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi mevzuatları gereği yapılan ve yaptırılan tahlillere ilişkin raporların gümrük laboratuvarlarına ibrazı durumunda, hangi hallerde yeniden tahlil yapılmayarak ibraz edilen tahlil sonuçları üzerinden laboratuvar raporu düzenleneceğine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ” (İthalat 2021/13) kapsamında, 2707.20.00.00.00 Toluol (toluen), 2902.30.00.00.00 Toluen (toluol), 2902.41.00.00.00 oKsilen, 2902.42.00.00.00 m-Ksilen, 2902.43.00.00.00 p-Ksilen, 2902.44.00.00.00 Ksilen izomerleri karışımları için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bağlı kuruluşu olan İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Laboratuvarları tarafından düzenlenen analiz raporlarının tarih ve sayısının, yükümlüsünce gümrük beyannamesinin 44 nolu hanesinde açık bir şekilde beyan
edilmesi ve ilgili gümrük müdürlüğüne beyanname ekinde mezkur tahlil raporunun onaylı bir nüshasının ibrazı durumunda;

1. Muayene memurunca tarife tespitinde, yükümlüsü tarafından gümrük beyannamesi ekinde sunulan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bağlı kuruluşu olan İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Laboratuvarları tarafından düzenlenmiş tahlil raporunda yer alan tahlil sonuçlarının esas alınması,

2. Muayene memurunca, beyanname ekinde sunulan tahlil raporlarına göre GTİP tespiti yapılamaması halinde; ilgili beyannameye ait numunenin gümrük laboratuvarlarına gönderilmesi ve numune ile birlikte yükümlüsünce 44 nolu hanede beyan edilen onaylı tahlil raporunun da LARA sistem üzerinden sisteme eklenmesinin sağlanması,

3. Gümrük laboratuvarlarınca; kendilerine intikal eden numunelere ilişkin tarife tespitinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bağlı kuruluşu olan İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Laboratuvarları tarafından düzenlenen tahlil raporunda yer alan tahlil sonuçlarının esas alınması,

4. Beyanname ekinde sunulan tahlil raporlarının GTİP tespiti için yetersiz kalması halinde; laboratuvar müdürlüklerince gerekli ilave tahlillerin yapılarak tarife tespitinin yapılması,

5. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bağlı kuruluşu olan İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Laboratuvarları tarafından yapılan tahlil sonuçlarına istinaden laboratuvar müdürlüğünce yapılan tarife tespitine itiraz edilmesi halinde; tahlillerin mer’i mevzuat çerçevesinde ilgili laboratuvar müdürlüklerinde yapılması, gerekmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.02.2021 tarihli 61634634 sayılı yazısı (Teslim Şekilleri)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.02.2021 tarihli 61634634 sayılı yazısı (Teslim Şekilleri)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-85593407-165.01
Konu : Teslim Şekilleri

26.02.2021 / 61634634
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 17.2.2020 tarihli ve 52344630 sayılı yazımız.
b) 21.10.2020 tarihli 58349437 sayılı yazımız.

Bilindi üzere, DAP, DPU ve DDP teslim şekillerinde sigorta giderlerinin ne şekilde değerlendirileceği ile ilgili olarak, ilgi (a) ve (b)’de kayıtlı yazılarımızda açıklamalara yer verilmiştir.

Ancak, konu ile ilgili olarak yapılacak işlem hususunda tereddütlerin bulunduğu anlaşılmakta olup aşağıda konu ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

1. INCOTERMS 2020’nin yürürlüğe girmesi

İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda, ICC – Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi’nin 16/1/2020 tarihli MTO-008 sayılı yazısında, 1/1/2020 tarihinde INCOTERMS 2020’nin yürürlüğe girdiği, INCOTERMS 2020 ile birlikte, DAT (Terminalde teslim) teriminin isminin, DPU (Belirlenen yerde boşaltılmış olarak teslim) olarak değiştirildiğinden bahisle, “… DAP, DPU ve DDP’den oluşan “D”li terimlerde teslim varma yerinde gerçekleşir. Bu nedenle “D”li terimler, “boşaltmada (varma yerinde) satışlar” olarak adlandırılan grubun içinde yer alırlar. Bu terimler uyarınca mallar varma yerinde, yani taşımanın gerçekleştirilmesinden sonra alıcıya teslim edildiği için, mallara ilişkin tüm ziya ve hasar bu noktaya kadar satıcıya aittir. Bu nedenle satıcının, bu hasar ve kayıp riskine karşı sigorta yaptırması mutlaka önerilir. Ancak bu sigorta Incoterms 2020 kapsamında terimleri kapsamında bir sigorta değildir ve tamamen satıcının ihtiyarındadır.” denildiği belirtilmiştir.

2. INCOTERMS 2020’de sigorta masrafları

İlgi (b)’de kayıtlı yazımızda; Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commarce – ICC) tarafından yayımlanan 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe giren INCOTERMS (İç ve Dış Ticarete İlişkin Ticari Terimlerin Kullanımı İçin ICC Kuralları) 2020 metni incelendiğinde, DAP, DPU ve DDP teslim şekillerinin her üçü ile ilgili olarak da aynı şekilde ayrı ayrı;

“A Satıcının Yükümlülükleri

A5 Sigorta

Satıcının alıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur.”

“B Alıcının Yükümlülükleri

B5 Sigorta

Alıcının satıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Ancak, alıcı, satıcının talebi üzerine, hasarı ve masrafları satıcıya ait olmak üzere, satıcının sigorta yaptırabilmek için gereksinim duyduğu bilgileri satıcıya sağlamalıdır.”

İfadelerine yer verildiği ve ilgi (a)’da kayıtlı yazımızda belirtilen hususlardan bahisle; taraflarca aksinin kararlaştırılmamış olması kaydıyla, INCOTERMS 2020`de yer alan DAP, DPU ve DDP teslim şekillerinde mallara ilişkin tüm ziya ve hasarın teslim yerine kadar satıcıya ait olduğu, bu teslim şekillerinde sigorta masraflarının satıcıya ait olduğunun anlaşıldığı belirtilmiştir.

3. INCOTERMS’in önceki versiyonu olan 2010 versiyonundaki düzenleme

Bilindiği üzere, 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe giren INCOTERMS 2020’de, sigorta giderleri ile ilgili olarak INCOTERMS 2010’dan bazı farklılıklar bulunmaktadır.

INCOTERMS 2010’da; DAP, DAT (2020 versiyonunda DPU) ve DDP teslim şekillerinin her üçü ile ilgili olarak da “A3-b) Sigorta sözleşmesi” bölümünde “Satıcının alıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Ancak, satıcı, alıcının talebi üzerine hasarı ve masrafları (eğer varsa) alıcıya ait olmak üzere alıcının sigorta yaptırabilmesi için gerekli bilgileri alıcıya sağlamalıdır.” Ve “B3-b) Sigorta sözleşmesi” bölümünde “Alıcının satıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Ancak, alıcı, talep üzerine sigorta yapılabilmesi için gerekli bilgileri satıcıya sağlamalıdır.” ifadeleri yer almaktaydı.

Tetkikinden de anlaşılacağı üzere, ilgi (a) ve (b)’de kayıtlı yazılarımızda yer alan açıklamalar INCOTERMS 2020 çerçevesinde yapılmış olup, INCOTERMS’in önceki versiyonlarına ilişkin bulunmamaktadır.

4. Tarafların aksini kararlaştırabilmesi

INCOTERMS 2020’nin “Giriş” bölümünün 78 inci paragrafında, “Taraflar bazen bir Incoterms kuralını değiştirmek isteyebilir, Incoterms 2020 kuralları bu şekilde yapılacak değişiklikleri yasaklamaz…” denilmektedir.

Bu nedenle taraflarca bu hususta bir farklı bir anlaşma sağlanmışsa, gümrük kıymetinin tespitinde bu hususun dikkate alınması ve hangi masrafların hangi tarafça üstlenildiğinin bu anlaşma dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekecektir.

5. INCOTERMS’e yapılacak atıflar

INCOTERMS 2020’nin “Giriş” bölümünün 9 uncu ve 10 uncu paragraflarında, “9. Eğer taraflar Incoterms 2020 kurallarının sözleşmelerine uygulanmasını isterlerse, bunu sağlamanın en güvenli yolu, tarafların bu niyetlerini şu gibi ifadeler kullanarak sözleşmelerinde açıkça belirtmeleridir:

“[seçilen Incoterms kuralı] [belirlenen liman, yer veya nokta] Incoterms 2020”

“10. Örneğin,

CIF Şanghay Incoterms 2020, veya

DAP No 123, ABC Caddesi, İthalat Ülkesi Incoterms 2020” denilmektedir.

Bu çerçevede, eşyaya ilişkin belgelerden INCOTERMS’in hangi versiyonunun kullanıldığı ve teslim yeri belgelerden anlaşılabilmektedir.

6. Gereken durumlarda yükümlülerden ilave bilgi ve belge istenilebilmesi

DAP, DPU ve DDP teslim şekillerinde sigorta giderlerinin ne şekilde değerlendirileceği ilgi (b)’de kayıtlı yazımız ve yukarıda 2 nci maddede açıklanmaktadır.

Bu çerçevede, INCOTERMS 2020 kapsamında bulunan işlemlerde, her bir beyanname için yükümlülerden sigorta yükümlülüğünün kimde olduğunu gösteren belge ibrazı istenmesine ihtiyaç bulunmamaktadır.

Ancak tarafların kendi aralarında farklı bir düzenlemeye gitmelerinin de söz konusu olabileceği gözden uzak tutulmamalıdır. Bu çerçevede, alıcının sigorta masraflarını üstlenmesi durumunda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 27/1-e maddesi uyarınca bu giderlerin gümrük kıymetinin tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

Beyan edilen gümrük kıymetinin gerçeklik veya doğruluğu konusunda tereddüt hasıl olması durumunda konunun 2012/29 sayılı Genelge kapsamında araştırma konusu yapılabileceği açıktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM:
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

STA kapsamında İngiltere çıkışlı/menşeli eşya ithalatında Menşe Beyanı

Bilindiği üzere, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında 29 Aralık 2020 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında tercihli ticarete konu olacak eşyaya ilişkin yapılacak işlemlere Bakanlığımız Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 30.12.2020 tarih ve 60221855 sayılı yazısında yer verilmiştir.

Daha fazla oku “STA kapsamında İngiltere çıkışlı/menşeli eşya ithalatında Menşe Beyanı”

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 30.12.2020 tarihli ve 60221855 sayılı yazısı (İngiltere STA)

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 30.12.2020 tarihli ve 60221855 sayılı yazısı (İngiltere STA)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : E-16934678-724.01.02

Konu : İngiltere STA

30.12.2020/60221855
DAĞITIM YERLERİNE

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) 31 Ocak 2020 tarihinden itibaren ayrılmasının ardından başlayan geçiş dönemi 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek olup, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle İngiltere üçüncü ülke olarak AB’nin ticaret düzenlemelerinin ve Türkiye ile AB arasında mevcut Gümrük Birliği’nin, Ortaklık Konseyi’nin 1/98 sayılı Kararı’nın ve AKÇT Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) kapsamı dışında kalacaktır.

Anılan yeni dönemde Türkiye ile İngiltere arasındaki yeni tercihli ticaret rejimini düzenlemek üzere müzakere edilip sonuçlandırılan Türkiye-İngiltere STA 29 Aralık 2020 tarihinde imzalanmış olup, herhangi bir gecikme olmaksızın 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle uygulanmaya konulması amacıyla gerekli süreç yürütülmektedir.

Söz konusu STA kapsamında tercihli ticarete konu olacak eşyanın menşeinin ispatı amacıyla kullanılacak belge, tüm ihracatçıların fatura veya ilgili bir ticari belge üzerine kendi kendilerine bulunabilecekleri ve bir makam tarafından onaylanmayacak “menşe beyanı” olup, bu amaçla başka bir belge kullanılmayacaktır.

Yukarıda atıfta bulunulan eşyaya dair menşe kuralları ve işlemlerine ilişkin Yönetmelik, STA’nın yürürlüğe giriş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Resmi Gazete’de yayımlanacak olup, başta menşe beyanlarının sonradan kontrol işlemlerine dair ayrıntılar olmak üzere, anılan Yönetmelik hükümlerinin uygulamada dikkate alınması büyük önem arz etmektedir.

Ayrıca 1 Ocak 2021 tarihi ile söz konusu Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanacağı tarih arasında Türkiye-İngiltere STA çerçevesinde gerçekleştirilmek istenen ithalat işlemleri için geçerli bir menşe beyanı ibraz edilir ise eşyaya ilişkin olarak diğer ülkelere uygulanan kanuni vergi oranı üzerinden teminat alınması suretiyle işlem tesis edilmesi, Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından bu tür işlemlerin Yönetmeliğe uygunluğunun değerlendirilerek, uygun ise teminatın çözülmesi, uygun olmayan durumlarda ise irad kaydedilmesi yönünde işlem tesis edilmesi gerekmektedir .

Öte yandan, 31 Aralık 2020 tarihini 1 Ocak 2021 tarihine bağlayan an itibariyle İngiltere’den Türkiye’ye sevk halinde olan veya Türkiye’ye getirilmiş olup antrepoda ya da serbest bölgeler dahil geçici depolamada bulunan ve henüz ithalat işlemleri tamamlanmamış olan eşya, İthalat Rejim Kararı’nda konuyla ilgili yapılacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak mevzuat hükümlerine uygun olarak, 1 Ocak 2021 tarihinden önce geçerli olan başta Gümrük Birliği olmak üzere tercihli tarife düzenlemelerinden faydalanabilecektir.

Aynı şekilde, İngiltere tarafı da sevk halinde, antrepoda veya geçici depolamada bulunan ve henüz ithalat işlemleri tamamlanmamış olan eşya için benzer bir geçiş uygulamasını ülkemizden İngiltere’ye yapılan ihracat için hayata geçirmeyi uygun görmüş olup; bu kapsamda, anılan türden eşyaya yönelik olarak ülkemizde 1 Ocak 2021 tarihinden önce halihazırda düzenlenmiş ya da düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgeleri veya menşe ispat belgeleri, dört aylık ibraz süreleri esas alınmak kaydıyla, İngiltere’de ithalatta 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 12 aylık süre içerisinde geçerli olacaktır.

Söz konusu eşya için 1 Ocak 2021 tarihinde ve bu tarihten sonra normal usulde belge düzenlenmesi/onaylanması/vize edilmesi mümkün olmayıp ancak “sonradan düzenlenen” belgelerin onaylanması mümkün olacaktır. Anılan eşya için düzenlenmiş olan belgelerin 1 Ocak 2021 tarihinden sonra ikinci nüsha olarak vize edilmeleri gerektiği hallerde ise, bu işlemin orijinal belgenin geçerlilik süresi göz önünde bulundurulmak suretiyle ve fakat en geç 1 Mayıs 2021 tarihine kadar (bu tarih hariç) gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Benzer şekilde, AB ile İngiltere arasında sonuçlandırılan STA çerçevesinde 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle geçerli olması öngörülen yeni tercihli ticaret düzenlemesinde AB’nin gümrük kurallarını uygulayacak olması nedeniyle farklı bir yeri olacak Kuzey İrlanda’ya söz konusu tarihi itibariyle ülkemizden doğrudan gerçekleştirilecek ihracatta kullanılacak belgelerle ilgili olarak İngiliz tarafıyla görüşmeler halen devam etmektedir.

Bu çerçevede, Bakanlığımızca konuya ilişkin başka bir duyuru yapılmadığı sürece, ülkemizden Kuzey İrlanda’ya söz konusu tarihi itibariyle doğrudan gerçekleştirilecek ihracata konu eşya için, ithalatçısının tercihli tarifeden yararlanmak istemesi halinde, Türkiye-İngiltere STA’da öngörüldüğü üzere menşe beyanı kullanılması gerekmektedir.

Son olarak, Türkiye-İngiltere STA’nın uygulanma tarihinin 1 Ocak 2021 olmasında yaşanabilecek olası bir sıkıntı halinde dikkate alınması gerekecek hususlar ayrıca bildirilecektir.

Bilgileri ile gereğini arz/rica ederim.

Hüsnü DİLEMRE
Genel Müdür V.

Dağıtım:
– Gümrükler Genel Müdürlüğü
– İhracat Genel Müdürlüğü
– İthalat Genel Müdürlüğü
– Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
– Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
– Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konferderasyonu
– Türkiye İhracatçılar Meclisi
– Gümrük Müşavirliği Dernekleri

İthalat Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 3350) (2021 Yılı) (31.12.2020 t. 31351 s. 3.mük R.G.)

İthalat Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 3350) (2021 Yılı) (31.12.2020 t. 31351 s. 3.mük R.G.)

Karar Sayısı: 3350

Ekli “İthalat Rejimi Kararına  Kararı” nın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci22 nci ve 55 inci maddeleri ile  2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

31 Aralık 2020

İTHALAT REJİMİ KARARI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Yetki

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, ithalatın ülke ekonomisi yararına ve uluslararası ticaretin gereklerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Karar; ithalata ilişkin genel yetkiyi, ithalatın esaslarını, ithalat işlemlerini yürütme koşullarını, ithal eşyaya uygulanacak gümrük vergisi, eş etkili vergiler ile diğer mali yükleri, ithalatta takip edilecek madde politikalarını ve ithalatla ilgili izinleri kapsar.

Yetki

MADDE 3- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, izin ve talimatları vermeye, ithalatın her aşamasında gerekli görülecek değişiklikleri yapmaya ve önlemleri almaya, ithal eşya fiyatlarının gerektiğinde kontrolünü yapmaya veya yaptırmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) yetkilidir.

(2) İthalat izinlerinin verilmesi, ithalat ile ilgili önlem ve kısıtlamaların uygulanması, ithal eşya fiyatlarının gerektiğinde kontrolünün yapılması ile ilgili görev ve yetkiler Bakanlıkça kullanılabileceği gibi, bu Karara istinaden yayımlanacak Tebliğ veya verilecek talimatla, diğer kamu kurumları ve/veya ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine de kısmen veya tamamen devredilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM
İthalata İlişkin Genel Esaslar

İthalatın Yürütülmesi

MADDE 4- (1) İthalat, bu Karar ile bu Karara dayanılarak çıkarılacak tebliğler, ilgili kuruluşlara verilecek talimatlar, ikili ve çok taraflı anlaşmalar hükümleri çerçevesinde yürütülür.

(2) Türkiye ile ticari ilişkilerinde ticaret ve ödemeler dengemizi bozacak nitelikte kayıtlar koyan veya uygulama yapan, anlaşmalar ile kararlaştırılan yükümlülüklerini yerine getirmeyen, ithalat rejimimizin genellik ilkesi ile bağdaşmayacak şekilde ayırıcı işlemler uygulayan ülkeler, kuruluşlar ve firmalar hakkında taraf olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde uygun görülecek gerekli önlemler alınır.

(3) Ticaret politikası önlemleri; İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat, İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Mevzuat, İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Mevzuat, Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat, İkili Anlaşmalar ve Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat ile  Türkiye’nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

İthalat Yasak ve Kısıtlamaları

MADDE 5- (1) Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması, sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki eşyanın ithali serbesttir.

(2) İthalatı kanunlarla belirli kurum ve kuruluşlara bırakılmış eşya ithali ancak, bu kurum ve kuruluşlar tarafından veya bu kurum ve kuruluşlar tarafından yetkilendirilenler tarafından yapılabilir.

(3) Yurda sokulmaları yürürlükteki mevzuat ile kayıt ve şarta bağlanan veya özel izne tabi bulunan eşya hakkındaki hükümler saklıdır.

İthalatta Kambiyo İşlemleri

MADDE 6- (1) İthalat bedellerinin ödenmesi, kambiyo mevzuatı hükümlerine tabidir.

Özel Nitelikli Eşya

MADDE 7- (1) Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) eşyanın ithali izne tabidir.

İthalat İşlemlerini Yürütme

MADDE 8- (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi kimlik numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişi ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir.

(2) Ancak;

a) Özel anlaşmalara dayanan ithalatta,

b) Kitap ve diğer yayınların ithalatında,

c) Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Bakanlıkça perakende satışına izin verilen eşyanın ithalatında,
vergi kimlik numarasına sahip olma şartı aranmaz.

(3) İthalatta gözetim uygulamaları ve tarife kontenjanları ve kota uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek ithalat işlemlerini yapmaya hakkı olacak kişilere ilişkin olarak, gerektiğinde ilgili mevzuatında özel şartlar belirlenebilir.

(4) Kambiyo mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken belgeler veya bu belgeler yerine geçen bilgilerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvururlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İthal Eşyaya Uygulanacak Mali Mükellefiyetler

İthalatta Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranları ile Toplu Konut Fonu

MADDE 9- (1) İthalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları ile ödenecek toplu konut fonunu gösterir listeler (ekli I, II, III, IV, V,VI ve VII sayılı listeler) kapsamı eşyaya ait gümrük vergileri ve toplu konut fonları ilgili listelerde gösterildiği şekilde belirlenmiştir. Ancak, II sayılı liste kapsamında yer alan eşyanın, aynı zamanda V veya VI sayılı listede yer alması durumunda, II, V ve VI sayılı listelerde belirtilen gümrük vergisi oranlarından daha düşük olanı uygulanır.

(2) I sayılı liste kapsamı eşyadan, VII sayılı listede gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımları belirtilenlerin, “Üretimi Gerçekleştirilecek Nihai Ürün” sütununda ilgili eşyanın karşısında gösterilen ürünlerin imalinde kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergileri karşısında gösterilen oranda uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

(3) EK-1’de yer alan gelişme yolundaki ülkeler, özel teşvik düzenlemesinden yararlanacak ülkeler ile en az gelişmiş ülkelere yönelik Türkiye’nin tek taraflı tercihli tarifeleri II sayılı listenin “GTS Ülkeleri” (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Ülkeleri) bölümünde yer alan sütunlarda düzenlenmiştir. Genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak ülkelerin “Hariç Sektörler” kapsamında yer alan eşyadan yapılacak ithalatta, bu ülkeler için II sayılı listenin “D.Ü.” (Diğer Ülkeler) sütunu, V ve VI sayılı listede belirtilen gümrük vergisi oranlarından daha düşük olanı uygulanır. GTS Ülkelerinin sektör ve eşya kapsamını gösteren listeleri (EK-2)(EK-3) ve (EK-4)’te yer alır.

(4) III sayılı liste (İşlenmiş Tarım Ürünleri) kapsamı eşyanın karşılarında (T1), (T2) işaretlerinin bulunduğu durumlarda, söz konusu eşya için yapılan tahlil sonuçlarına göre Tablo 1 (Bileşim Tablosu) kullanılarak tespit edilen kod numarasına Tablo 2’de (Tarım Payı  Tablosu) tekabül eden toplu konut fonu tahsil edilir.

(5) Serbest Bölgelere veya Antrepoya alınan ya da Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak Avrupa Birliği’ne ihraç edilmesi halinde, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında, ithal ülke ve eşyasına İthalat Rejimi Kapsamında uygulanan ithalat vergisi oranı ile Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesinde uygulanan en düşük gümrük vergisi oranı karşılaştırılır ve daha düşük olan vergi oranı tatbik edilir.

Toplu Konut Fonu Uygulamasına İlişkin Esaslar

MADDE 10- (1) Toplu Konut Fonu ödenerek ithal edilecek eşya, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte geçerli miktar ve oranlar kadar fona tabidir. Ancak; 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi çerçevesinde gümrük vergilerinden muaf olarak gerçekleştirilecek ithalat fona tabi değildir.

(2) Fon tutarları gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte gümrük idarelerince tahsil edilir. Bu fonların, ilgililerce süresi içinde yatırılmaması durumunda, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

(3) Yurda geçici olarak getirilen ve gümrük vergileri teminata bağlanan eşya ile gümrük vergisi muafiyeti olan eşyanın gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte fona tabi olanlarının fon tutarları teminata bağlanır. Teminata bağlanan bu eşyanın yurt dışına çıkarılmaları durumunda teminatları ilgililerine iade olunur. Kesin ithallerinde ise, önceden teminata bağlanan fon tutarları tahsil edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son  Hükümler

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri

MADDE 11- (1) Türk müteahhitlik firmalarının yurt dışında inşaat, tesisat, montaj mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi üstlendikleri işlerle ilgili olarak satın aldıkları makina ve teçhizatın Türkiye’ye kesin ve geçici ithali ile bunlara ilişkin süre uzatımları Bakanlığın iznine bağlıdır.

Fuar ve Sergilerde İthalat İşlemleri

MADDE 12- (1) Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerin ithalatla ilgili işlemlerinin düzenlenmesine ve yürütülmesine Bakanlık yetkilidir.

Kamu İthalatı

MADDE 13- (1) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları tarafından serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılacak ithalata ilişkin gümrük beyannamesinin tescilinde Bakanlığın izni aranır.

(2) İlgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler ile istisnai hükümler saklı kalmak kaydıyla, birinci fıkra kapsamında verilen izinler, diğer mevzuata göre alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez.

Muafiyet

MADDE 14- (1) Uluslararası anlaşmalara, resmi dış kredi anlaşmalarına veya kanunlara dayalı olarak çıkarılan gümrük muafiyeti veya indirimi içeren düzenlemelerin uygulanmasına devam olunur.

(2) Milli Savunma Bakanlığı veya adına ithalat yapacak olan kamu kurum ve kuruluşları ithalatta alınan gümrük vergisi, fon ve harçlardan muaftır.

(3) Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dahilinde özel veya kamuya ait müzelerde sergilenmek üzere ithal edilecek her türlü eşya, gümrük vergisi, harç ve fonlardan muaftır.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Kapsamında Yapılan İthalat

MADDE 15- (1) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) kapsamında yapılan ithalata ilişkin işlemler, aşağıda belirtilen esaslara ve Bakanlıkça verilen talimatlara göre yürütülür.

a) NATO ithalatı için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanmış üç nüsha “Müracaat Mektubu” ile gümrük idarelerine başvurulur.

b) NATO ortak alt yapı projelerinin sona ermesinden sonra, ilgili merciin görüşü alınarak her türlü mali yükümlülüklerin ödenmesi kaydıyla mal, eşya, malzeme ve araçların ithalatçılarına bırakılması Bakanlığın iznine tabidir.

Kesin İthalat

MADDE 16- (1) Mali mükellefiyetleri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak yurda giren eşyadan (ATA Karnesi kapsamında gelenler dahil); kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış eşyanın bedelleri ödenmek suretiyle kesin ithali (kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla), gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 17- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı, eki listeler ve ekleri değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) İlgili mevzuatta  95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına yapılan atıflar bu Karara yapılmış sayılır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2021 tarihi itibarıyla gümrük vergisi yükselen eşya için, 1/1/2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın 28/2/2021 tarihine kadar (Bu tarih dahil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde, bu Kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranları uygulanır.

(2) 1/1/2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan ve Türkiye-AB Arasında Gümrük Birliğini Tesis Eden 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı kapsamında olup A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen, Türkiye ile AKÇT arasında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Anlaşmanın yetki Alanına Giren Ürünlerin Ticareti ile ilgili Anlaşma ile Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nin 1/98 sayılı Kararı kapsamında olup geçerli bir menşe ispat belgesi eşliğinde gelen Birleşik Krallık çıkışlı eşyaya, 28/2/2021 tarihine kadar (Bu tarih dahil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde 2020 yılına ait İthalat Rejimi Kararı eki listelerde ‘AB’ sütunundaki gümrük vergisi ve toplu konut fonu uygulanır.

(3) 1/1/2021 tarihinden sonra Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasına uyum kapsamında yayımlanacak olan düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar, bu Karar eki listelerde “Diğer ülkeler” sütunundaki gümrük vergisi ve toplu konut fonu doğrultusunda teminat alınarak ithal edilir.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında 1/1/2018-31/12/2019 tarihleri arasında Avrupa Birliği’ne yapılmış olan ihracatta, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında, anılan dönemde bu verginin hiç ödenmemiş veya 9 uncu maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde ödenmiş olması kaydıyla, anılan fıkra hükümleri tatbik edilir. Gümrük mevzuatının ilgili hükümleri saklıdır.

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 04/08/2020 tarihli ve 2818 sayılı  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile 24/11/2020 tarihli ve 3202 sayılı İthalat Rejimi Karına Ek Karar kapsamında yer alan eşyanın, İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Açılan Tarife Kontenjanı Kararları kapsamında ithalatında ödenen gümrük vergisi ve toplu konut fonu miktarının, Tarife Kontenjanına İlişkin Kararlar eki listelerde belirlenen tavizli oran/miktardan fazla olması halinde, bu fazlalıkla ilgili olarak  4458 sayılı  Kanunun dokuzuncu kısmının  beşinci bölümünde  yer alan  hükümler çerçevesinde işlem tesis edilir.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Karar 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

İÇİNDEKİLER

Kısaltmalar………………………………………………………………………………………………..

I Sayılı Liste Tarım Ürünleri ……………………………………………………….

II Sayılı Liste Tarım Ürünleri (5,9,13,14,15,17,18,19,20,21,22 ve 24. Fasıllar)…..

II Sayılı Liste Sanayi Ürünleri (25-97 Fasıllar) …………………………………..

III Sayılı Liste İşlenmiş Tarım Ürünleri …………………………………………

Tablo 1- III Sayılı Listeye Ait Kod Numaralarını Gösterir Bileşim Tablosu..

Tablo 2- III Sayılı Listeye Ait Tarım Payı Tablosu …………………………

IV Sayılı Liste Balıkçılık ve Su Ürünleri ……………………………………….

V Sayılı Liste Gümrük Vergisi Askıya Alınan Sanayi Ürünleri……….…………..

VI Sayılı Liste Gümrük Vergisi Askıya Alınan Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya
Mahsus Ürünler
 ………………………………………………………………….

VII Sayılı Liste Nihai Kullanım Uygulaması Kapsamında İndirimli Gümrük

Vergisinden Faydalanacak Tarım Ürünleri ………………………………………

EK-1 GTS Grubu Ülkeler Listesi ………………………………………………
EK-2 GYÜ Grubu Ürün Listesi …………………………………………………
EK-3 ÖTDÜ Grubu Ürün Listesi ……………………………………………….
EK-4 EAGÜ Grubu Ürün Listesi ……………………………………………….

KISALTMALAR

I, II (5-24. fasıllar), III, IV, V, IV ve VII Sayılı Listeler Sütün Başlıkları Kısaltmaları

AB : Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler
B–HER : Bosna-Hersek
D-8 : Gelişen Sekiz Ülke (Bangladeş Halk Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti hariç olmak üzere Endonezya Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Malezya, Nijerya Federal Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti)
DTÖ : Dünya Ticaret Örgütü
: Diğer Ülkeler
EAGÜ : En Az Gelişmiş Ülkeler
EFTA : EFTA Üyesi Ülkeler ( İzlanda, Lihkenştayn, Norveç, İsviçre)
F.ADA : Faroe Adaları
G.KORE : Güney Kore
G.T.P : Gümrük Tarife Pozisyon Numarası
G.T.İ.P : Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (2021 yılı “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde” yer alan pozisyon numaralarındaki eşya)
GTS ÜLKELERİ : Ek -1’de yer alan Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler
GÜR : Gürcistan
GYÜ : Gelişme Yolundaki Ülkeler
GV : Gümrük Vergisi Oranı
KOS : Kosova
MLZ : Malezya
ÖTDÜ : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler
SNG : Singapur Cumhuriyeti
VNZ : Venezuela

II Sayılı Liste (25-97. fasıllar) Sütün Başlıkları Kısaltmaları

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Fas, Faroe Adaları, Filistin, Gürcistan, Güney Kore, İsrail, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Mısır, Morityus, Moldova, Sırbistan, Şili, Tunus.
2 : Malezya
3 : Singapur Cumhuriyeti
4 : Venezuela
GTS ÜLKELERİ : Ek -1’de yer alan Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3351) (31.12.2020 t. 31351 s. 3.mük R.G.) (Yeni İGV oranları )

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3351) (31.12.2020 t. 31351 s. 3.mük R.G.)

Karar Sayısı: 3351

Ekli “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar”m yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

31 Aralık 2020

İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN
KARAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, İthalat Rejimi Kararına ekli II ve III sayılı listelerde yer alan ve ekli tablolarda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen eşyanın ithalatında ilave gümrük vergisi alınmasına yönelik düzenleme yapılmasıdır.

Kapsam ve uygulama esasları

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları Ek-1Ek-2 ve Ek-3’te yer alan tablolarda gösterilmiştir.

(2) Ekli tablolarda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(3) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II ve III sayılı listelerde yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin % 50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin % 50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(4) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(5) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

(6) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi Kararına ekli II ve III sayılı listelerde yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(7) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

Yetki

MADDE 3- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

Kararın uygulanmayacağı durumlar

MADDE 4- (1) Ekli tablolarda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(2) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(3) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V veya VI sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(4) İthalat Rejimi Kararında nihai kullanım mevzuatı kapsamında ithal edilmesi halinde gümrük vergisi “0” (sıfır) olarak uygulanan eşyaya, bu Karar kapsamında da aynı amaçla ithal edilmesi halinde ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

Yürürlükten kaldırılan düzenlemeler

MADDE 5- (1) Aşağıda tarih ve sayıları belirtilen kararlar yürürlükten kaldırılmıştır.

a) 12/9/2011 tarihli ve 2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

b) 21/7/2014 tarihli ve 2014/6692 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

c) 30/9/2014 tarihli ve 2014/7252 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

ç)13/10/2014 tarihli ve 2014/6884 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

d) 26/1/2015 tarihli ve 2015/7241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

e) 6/5/2015 tarihli ve 2015/7699 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

f) 18/5/2015 tarihli ve 2015/7712 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

g) 18/5/2015 tarihli ve 2015/7713 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

ğ) 25/5/2015 tarihli ve 2015/7722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

h) 15/6/2015 tarihli ve 2015/7749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

ı) 22/8/2016 tarihli ve 2016/9127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

i) 17/10/2016 tarihli ve 2016/9391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

j) 17/10/2016 tarihli ve 2016/9422 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

k) 21/11/2016 tarihli ve 2016/9548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

l) 12/12/2016 tarihli ve 2016/9640 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

m) 12/12/2016 tarihli ve 2016/9647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

n) 16/1/2017 tarihli ve 2017/9750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

o) 1/5/2017 tarihli ve 2017/10310 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

ö) 1/5/2017 tarihli ve 2017/10476 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

p) 3/7/2017 tarihli ve 2017/10561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

r) 17/7/2017 tarihli ve 2017/10580 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

s) 5/3/2018 tarihli ve 2018/11481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

ş) 6/12/2018 tarihli ve 416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

t) 9/12/2018 tarihli ve 433 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

u) 15/1/2019 tarihli ve 651 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

ü) 21/8/2019 tarihli ve 1475 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

v) 17/10/2019 tarihli ve 1665 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

y) 11/12/2019 tarihli ve 1822 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

z) 17/4/2020 tarihli ve 2424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

aa) 20/4/2020 tarihli ve 2429 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

bb) 20/4/2020 tarihli ve 2430 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

cc) 11/5/2020 tarihi ve 2514 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

çç) 19/5/2020 tarihli ve 2565 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

dd) 27/6/2020 tarihli ve 2682 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

ee) 4/8/2020 tarihli ve 2819 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen Birleşik Krallık çıkışlı Avrupa Birliği, Türkiye, Birleşik Krallık ve Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyaya, 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde bu Karar kapsamındaki vergiler uygulanmaz.

(2) 1/1/2021 tarihinden sonra Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasına uyum kapsamında yayımlanacak olan düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar, bu Karar eki listelerde “Diğer Ülkeler” sütunundaki gümrük vergisi doğrultusunda teminat alınarak ithal edilir.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

EKLER

Dahilde İşleme Rejimi COVİD 19 kapsamında 6 aya varan ek süre hakkı !!!

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/18) (31.12.2020 t. 31351 s. 5.mük R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları”

GEÇİCİ MADDE 36 – (1) Dünya genelinde yaşanan yeni koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle ihracat taahhütlerini yerine getiremeyen firmalara yönelik olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun – 7260 (26.12.2020 t. 31346 s. R.G.)Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun – 7260 (26.12.2020 t. 31346 s. R.G.)

Kanun No. 7260

Kabul Tarihi: 22/12/2020

MADDE 1 – (1) 25 Şubat 2020 tarihinde Bakü’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen Anlaşmanın eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan onaylamaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.