Tel. (212)465 69 99

Adres:

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A/2 Blok Kat.15 N.443 Yeşilköy/İstanbul

SALGIN KAPSAMINDA İZNE BAĞLANAN BAZI İHRACAT MALLARI SERBEST BIRAKILMASI – 1

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/9) (02.05.2020 t. 31115 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinin 35 ila 38 inci sıraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

İZİN KAPSAMINDA KALDIRILAN EŞYALAR 


İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinin 35 ila 38 inci sıralarının yukarıdaki Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmadan önceki şekli aşağıdadır:

35- Etil Alkol [GTP: 22.07 (GTİP: 2207.20.00.10.15 ve GTİP: 2207.20.00.90.15 hariç), GTİP: 2208.90.91.10.00, 2208.90.91.90.00, 2208.90.99.10.00, 2208.90.99.90.00]

36- Kolonya (GTİP: 3303.00.90.00.11)

37- Dezenfektan (GTİP: 3402.90.10.00.12, 3808.94.10.00.00, 3808.94.20.00.00, 3808.94.90.00.19, 3808.94.90.00.11, 2905.12.00.00.12)

38- Hidrojen Peroksit (GTP: 28.47)

MASKE , ELDİVEN , GÖZLÜK VE TULUM MUAFİYET LİMİTLERİ

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 30.04.2020 tarihli 54135513 sayılı yazısı (Koruyucu Önlük, Maske vs. Eşyanın Kumanya Olarak Tesliminde Ön İzin Belgesi Hk)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 52707093-140.04
Konu : Koruyucu Önlük, Maske Vs
Eşyanın Kumanya Olarak
Tesliminde Ön İzin Belgesi Hk

30.04.2020 / 54135513
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 4 Mart 2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat:96/31)`de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/4)” ile Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “koruyucu maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler)”, “tulum (koruyucu iş elbisesi)”, “sıvı geçirmez önlük (kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler)”, “gözlük (koruyucu gözlükler)” ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “tıbbi ve cerrahi maske” ve “tıbbi steril/non-steril eldivenlerin” ihracatı Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu`nun ön iznine bağlanmıştır.

Bununla birlikte, Sağlık Bakanlığı`ndan alınan 22.04.2020 tarihli, 102539 sayılı yazıda; 2013/28 sayılı Genelge kapsamında yapılan teslimler ihracat hükmünde olmakla birlikte, gerek kumanyanın tanımı gereği mezkur eşyanın yurt dışına satış amacı taşımaması ve deniz/hava taşıtında tüketilmek üzere teslimin gerçekleştiriliyor olması gerekse de, tamamlayıcı beyanın teslimden daha sonra gerçekleştiriliyor olması nedeniyle kumanya olarak tabir edilen eşyanın 2013/28 sayılı Genelge kapsamı işlemler ile sınırlı olmak kaydıyla gemi başına; “tek kullanımlık maske 500 adet”, “lateks eldiven 500 adet”, “koruyucu gözlük 50 adet”, “tek kullanımlık tulum 50 adet”, “normal iş eldiveni 500 adet” ve “kaynak eldiveni 500 adet” olmak üzere teslimlerinin ihracat ön izninden muaf tutulduğu belirtilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

YATIRIM TEŞVİK SÜRELERİ

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2501) (09.05.2020 t. 31122 s. R.G.)

Karar Sayısı: 2501

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci,  474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddeleri ile 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi gereğince karar verilmiştir.

8 Mayıs 2020

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1-15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 14- (1) Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilebilir. Bu fıkra hükmü geçici 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü ile birlikte uygulanmaz.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.04.2020 tarihli 53904766 sayılı yazısı (Koronavirüs Nedeniyle Gümrük Yönetmeliği 332/2 Maddesine İlişkin Tedbir)(ANTREPO BEYANNAME VERME SÜRESİ)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.04.2020 tarihli 53904766 sayılı yazısı (Koronavirüs Nedeniyle Gümrük Yönetmeliği 332/2 Maddesine İlişkin Tedbir)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 40216608-100

Konu : Koronavirüs Nedeniyle Gümrük
Yönetmeliği 332/2 Maddesine İlişkin Tedbir

16.04.2020 / 53904766
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylarda, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs (Covid-19) vakaları ve bu kapsamdaki tedbirler nedeniyle antrepolarda daha sağlıklı ve kontrollü çalışılması, gümrük işlemlerinde aksama olmaması ve ticari faaliyetlerin sekteye uğratılmamasını teminen Gümrük Yönetmeliğinin 332/2 maddesinde yer alan 2 günlük süre ve buna bağlı ek süresinin uzatılmasına ilişkin bir düzenleme yapılması talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 47 nci maddesi; “Eşya, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur ve bu şekilde adlandırılır.”

Gümrük Yönetmeliğinin “Özel hallerde eşyanın rejime girişi” başlıklı 332 nci maddesinin ikinci fıkrası;

“(2) Geçici depolama yerine konulmadan gümrük antrepo rejimine tabi tutulacak eşya antrepo beyannamesinin tescilini müteakip antrepoya alınır. Antrepo beyannamesinin, taşıtın antrepoya gelişini takip eden iki iş günü içerisinde tescil edilmesi gerekir. Gümrük idaresi, sürenin bitiminden önce eşya sahibi ya da taşıyıcı tarafından yapılacak yazılı ve gerekçeli talebe istinaden bu süreyi bir gün uzatabilir. Süresi içerisinde antrepo beyannamesi verilmemesi halinde, antrepoda görevli gümrük memuru veya yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gümrük idaresine bilgi verilir ve bu durumdaki eşya, ilgili gümrük idaresinin denetimindeki en yakın geçici depolama yerine veya geçici depolama yeri yoksa gümrük idaresince uygun görülen yere gönderilir…”

Gümrük Yönetmeliğinin “Süre ve süre uzatımı” başlıklı 31 inci maddesi;

“(1) Kanunda belirtilen süreler aksine bir hüküm bulunmadıkça uzatılamaz veya ertelenemez. Ancak, mücbir sebep ve beklenmeyen hallerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar bu süreler işlemez.

(2) Süresi dışında yapılan müracaatlarda, mücbir sebep ve beklenmeyen hallerin süresi içerisinde meydana geldiğini kanıtlayan belge ibrazı halinde ilgili gümrük idaresince mücbir sebep ve beklenmeyen hallere ilişkin olarak ibraz edilen belgelere göre ek süre verilir.

(3) Mücbir sebep ve beklenmeyen haller şunlardır;

a) Doğal afetler (yangın, yer sarsıntısı, su basması, don, fırtına, kasırga v.b.)

b) Kanuni grev ve lokavtlar,

c) Genel salgın hastalık,

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

d) Devletçe konulan yasaklar, abluka veya savaş hali, terör,

e) Ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk,

f) Yükümlü firmanın iflası veya şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,

g) Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince durdurulması,

ğ) Yükümlünün iradesi dışında meydana gelen ve müdahalesiyle önlenemeyecek diğer

durumlar.”

Hükmünü amirdir.

Diğer taraftan, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 09.04.2020 tarihli, E.6360 sayılı dağıtımlı yazısında Uluslararası Yük Taşımacılığına ilişkin hususlara açıklık getirilmiştir.

Bu çerçevede; antrepolarda iş süreçleri ile gümrük idarelerindeki işlemlerin daha sağlıklı yürütülmesini ve ticari faaliyetlerin sekteye uğratılmamasını teminen ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Gümrük Yönetmeliğinin 332/2 maddesinde belirtilen 2 iş günlük süreye ilişkin 1 günlük ek süre ile ilgili olarak, antrepoya gelen taşıtın 2 iş günü içerisinde en hızlı sürede işlemlerinin tamamlanarak ayrılması esas olmakla birlikte zorunluluk durumunda;

– Koronavirüs nedeniyle alınan idari tedbirlere bağlı olarak yükümlüsünce başvuru yapıldığı kabul edilerek, ilgili Gümrük Müdürlüğünce söz konusu ek sürenin Gümrük Yönetmeliğinin 31/3 maddesi uyarınca 5 iş günü olarak uygulanması,

– Gümrük Yönetmeliğinin 31/3 maddesi uyarınca verilen ek süreler de dahil süresi içerisinde antrepo beyannamesi verilmemesi halinde, antrepoda görevli gümrük memuru veya yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gümrük idaresine bilgi verilmesi ve bu durumdaki eşyanın, ilgili gümrük idaresinin denetimindeki en yakın geçici depolama yerine veya geçici depolama yeri yoksa gümrük idaresince uygun görülen yere gönderilmesi,

– Antrepolarda daha sağlıklı ve kontrollü çalışılmasını teminen Bakanlığımızca koronavirüs kapsamındaki alınan önlemler göz önünde bulundurularak gümrük müdürlüklerinde gerekli tedbirlerin alınması

Gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Ticaret Bakanı Pekcan’dan ithalat önlemi değerlendirmesi

https://ticaret.gov.tr/haberler/ticaret-bakani-pekcandan-ithalat-onlemi-degerlendirmesi

Ticaret Bakanı Pekcan’dan ithalat önlemi değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yerli üreticileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle oluşan arz fazlası sonucu düşük fiyatlı ithalat baskısından korumak amacıyla ithalata yönelik tedbirler almaya devam ettiklerini bildirdi.

21 Nisan 2020

Pekcan, Kovid-19 pandemisinin sektörler üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla düzenlenen video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantılar çerçevesinde bugün Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile Çelik, Demir ve Demir Dışı Metaller ve Maden Sektörleri İhracatçıları Birliği başkanlarıyla görüştü.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak Kovid-19 pandemisinin ticarete olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla birçok tedbir aldıklarını belirterek, bu kapsamda ithalata yönelik de tedbirler almaya devam ettiklerini vurguladı.

Yerli üreticilerin ve sektörlerin pandemi nedeniyle oluşan arz fazlası sonucu düşük fiyatlı ithalat baskısından korunması amacıyla ithalata yönelik tedbirler almaya devam ettiklerine dikkati çeken Pekcan, “Bu kapsamda ara malı ve ham madde ithalatımızı, üreticimizi ve ihracatçımızı etkilemeyecek boyutta titiz çalışmalar yapmaya gayret sarf ettik.” dedi.

Bu doğrultuda sektörlerle istişareye son derece önem verdiklerini dile getiren Pekcan, şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği bu süreci en iyi şekilde yürüten ülkelerden biriyiz. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız, Ekonomik İstikrar Kalkanı Planını açıkladı. Bu süreçte bazı sektörleri öncelikli sektör olarak belirledik. Sürekli olarak esnafa, çalışanlara, iş dünyasına ve halkımızın ihtiyaçlarına yönelik Bakanlarımız ile koordinasyon içinde çalışıyoruz, Hazine ve Maliye Bakanımız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız da yeni paketler açıklıyorlar. Hazine ve Maliye Bakanımız kredi imkanlarının artırılması yönünde destekler verdi. Çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Şimdi, Türkiye çok iyi bir süreçte gidiyor. Biz bu çıkış sürecinde bugüne kadar yaşadıklarımızı, nasıl pozitif bir algıya dönüştürerek ekonomik hayatımızın pozitif yönden etkilenmesini sağlayabiliriz, buna çalışıyoruz. “

Türkiye’nin dünyada en hızlı toparlayan ülkeler arasına girmek zorunda olduğunu vurgulayan Pekcan, sektörlerle beraber iş dünyasının taleplerini dinlemeye, birlikte çözümler üretmeye, bu kapsamda STK ve ticaret müşavirleriyle hemen her gün görüşmeye önem verdiklerini kaydetti.

İhracatçılara salgından daha kolay toparlanan bölgelere ve ülkelere yönelmeleri çağrısında bulunan Pekcan, “Singapur, Güney Kore, Japonya, Çin gibi ülkelere yönelerek, bu dönemde Avrupa’nın yavaşladığı dönemde biz daha hızlı ticaretimizi, ihracatımızı artırabiliriz. Bu yönde sizlerin önerilerine açığız ve sizlere destek vermeye her zaman hazırız.” dedi.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.04.2020 tarihli 53931795 sayılı yazısı (Teminat Mektubu İşlemleri Hk.)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.04.2020 tarihli 53931795 sayılı yazısı (Teminat Mektubu İşlemleri Hk.)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-157.01

Konu :Teminat Mektubu İşlemleri Hk.

17.04.2020 / 53931795
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere 9 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla gümrük idarelerince kabul edilen teminat mektupları, E-Teminat mektubu olarak düzenlenmeye ve BİLGE sistemi üzerinden işleme alınmaya başlanmıştır.

Söz konusu mektuplara ilişkin işlemler (e-teminat mektuplarının kabulünden iade sürecine kadar olan tüm işlemler) BİLGE sistemi üzerinden Elektronik Teminat Mektubu profili aracılığıyla tesis edilmekte olup yükümlüsünün/lehtarın talebi üzerine gümrük idaresine sunulmak üzere düzenlenen teminat mektubuna/mektuplarına ilişkin ETTN numarasının “Elektronik Teminat” profilinde sorgulanması ile birlikte e-teminat mektubu bilgilerine erişim sağlanabilmektedir.

Bu bağlamda Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid19) salgınına karşı vatandaşlarımızı korumak, gümrük idarelerinde temasın azaltılması ve gümrük işlemlerinin içerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde gerçekleştirilmesine yönelik önlemlerin alınması gerekliliği hasıl olmaktadır.

Bu çerçevede, yükümlülerce talep edilen teminat mektup işlemlerinin gerçekleştirilmesi için yükümlülerin taleplerine konu e-teminat mektubunun/mektuplarının ETTN numarasının ilgili gümrük idarelerine iletilmesi ile gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkündür.

Bu itibarla yükümlülerin e-teminat mektup işlemlerine ilişkin taleplerinin firma dilekçelerinde e-teminat mektup bilgileri ile temsile ilişkin vekaletname, imza sirküleri örneklerine de yer verilmesi suretiyle ilgili gümrük idarelerine fax yoluyla ya da ilgili gümrük müdürlüklerinin KEP adreslerine iletilmesi halinde işleme alınması gerekmekte olup BİLGE sistemi üzerinden e-teminat mektuplarına ilişkin yapılan işlem bilgileri gerek ilgili bankalara gerekse ilgili saymanlıklarla sistem üzerinden aktarılmakta, herhangi teyit işlemine bu kapsamda ihtiyaç duyulmamaktadır.

Bununla birlikte kağıt ortamda düzenlenen mektupların iadelerine ilişkin taleplerin yine ilgili gümrük idarelerine yukarıda belirtilen şekilde iletilmesi mümkün olup kağıt olarak düzenlenen ve ilgili saymanlıklarda muhafaza edilen teminat mektuplarının iadelerin uygunluğuna yönelik bildirimlerin temasa yer vermeyecek şekilde yapılması elzemdir.

Bilgileri ile Bölge Müdürlüğünüz ile bağlantı gümrük müdürlüklerinizde bu kapsamda temasın azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması ve konuya ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması hususunda gereğini önemle rica ederim.

e-imzalıdır
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

MEDOS ( ATR VE MENŞE BELGELERİ ISLAK İMZANIN KALKMASI )

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :20117910-163.99
Konu :MEDOS–Islak İmza
DAĞITIM YERLERİNE
İLGİ: 13.07.2019 tarih ve 35835665 sayılı yazımız.
İlgide kayıtlı yazımız ile Avrupa Komisyonu talebinin üzerine, MEDOS Sisteminde elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi ve menşe ispat belgelerinin gümrük vizesi kutusunun ilgili gümrük memurlarınca imzalanması hususu talimatlandırılmıştır.
Konuyla ilgili olarak Bakanlığımız Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğümüzce Avrupa Komisyonu ile yapılan görüşmeler neticesinde, MEDOS üzerinden elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi ve tüm menşe belgelerinin gümrük vizesi kutusuna ilgili gümrük memurlarının ıslak imzasının atılması uygulamasına 24 Nisan 2020 tarihi itibarıyla son verilmesi üzerine mutabakata varılmış olup, MEDOS üzerinden düzenlenen belgelerin gümrük vizesi kutusu 24 Nisan 2020 tarihi itibarıyla ilgili gümrük memurlarımızca imzalanmayacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
e-imzalıdır Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a. Genel Müdür

İthalatta Kağıtsız Beyanname geçiş

Bakanımız Sn Ruhsar PEKCAN Ocak ayında; TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi ve Ticaret Odaları Konseyi Müşterek Toplantısının açılışında yaptığı konuşmada; “HEDEFİMİZ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE KAĞITSIZ GÜMRÜK” olarak açıklamıştı.

Mart ayı itibariyle yapılan İhracatta Dijital Gümrük Tanıtım Toplantısında ise KAĞITSIZ GÜMRÜĞÜN DETAYLARINI açıkladı. Dijitalleşme ve e-ticaretin ön plana çıkacağını, 154 belgenin Elektronik ortama taşındığı bilgini kamuoyuna duyurdu

 

İthalat beyannameleri içinde aşağıdaki linkde belirtilen yazıya istinaden HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ’nde 04.03.2020 tarihinde ERENKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ’nde ise 05.03.2020 tarihinde  pilot bölge olarak uygulamaya başlanacağı duyuruldu.
İthalatta Kağıtsız Beyanname geçiş

MASKE – TULUM – ÖNLÜK – KORUYUCU GÖZLÜK VE TIBBİ MASKELERİN İHRACATINA BAKANLIKTAN İZİN ALINCAKTIR

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/4) (04.03.2020 t. 31058 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’in ekinde yer alan (EK:2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesine 27-32 nci sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

 

Kayıt için gerekli evraklar ve kilavuz linki :

https://www.titck.gov.tr/mevzuat/tibbi-cihazlarin-urun-takip-sistemi-kaydina-iliskin-kilavuz-12062019170705

 

“27- Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında
piyasaya arz edilen “koruyucu maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler)”
Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz
Kurumu
6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı ihracat Rejimi Kararı
28- Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında
piyasaya arz edilen “tulum (koruyucu iş elbisesi)”
Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz
Kurumu
6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı ihracat Rejimi Kararı
29- Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında
piyasaya arz edilen “sıvı geçirmez önlük (kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler)”
Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz
Kurumu
6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı ihracat Rejimi Kararı
30- Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında
piyasaya arz edilen “gözlük (koruyucu gözlükler)”
Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz
Kurumu
6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı ihracat Rejimi Kararı
31- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “tıbbi ve cerrahi maske” Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz
Kurumu
6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı ihracat Rejimi Kararı
32- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “tıbbi steril/non-steril eldiven” Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz
Kurumu
6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı ihracat Rejimi Kararı

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.