Tel. (212)465 69 99

Adres:

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A/2 Blok Kat.15 N.443 Yeşilköy/İstanbul

İthalatta Gözetim Uygulaması Tohum

Aşağıdaki listede detayları bulunan TOHUM cinsi eşyalarda gözetim uygulaması değiştirilmiştir.

30 Aralık 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30286(Mükerrer)
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 –15/7/2009tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171230M1-16_dosyalar/image002.gif

MADDE 2 –Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış işlem

GEÇİCİ MADDE 4 –(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihinden önceki Tebliğ hükümleri uygulanır.”

MADDE 3 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 –Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.