Tel. (212)465 69 99

Adres:

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A/2 Blok Kat.15 N.443 Yeşilköy/İstanbul

ITKIB ÖNEMLİ DUYURU

ÖNEMLİ DUYURU
Sayın Yetkili/İlgili;
Bilindiği üzere, 2010/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında bahse konu tebliğin ekinde fasıl ve gümrük tarife pozisyonu belirtilen eşyanın serbest dolaşıma girişi ülke ayrımı gözetilmeksizin ileriye yönelik kayda alınmak suretiyle izlenmektedir.
Ayrıca, ilgili tebliğin 4. maddesi “Kayıt belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK III’de yer alan “Kayıt Belgesi Başvuru Formu”nun tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Kayıt merkezlerinden birine iletilmesi gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir.” hükmünü amirdir.
Bu bağlamda, 18/07/2018 tarihinden itibaren 42.02, 42.03 tarife pozisyonları ve 61. 62. 63. 64. fasıllar altında sınıflandırılan Çin Halk Cumhuriyeti menşeli eşyaya ilişkin yapılacak kayıt belgesi başvuruları, aşağıda belirtilen ek bilgi ve belgelerin İTKİB Genel Sekreterliği’ne sunulması ve anılan bilgi ve belgelerin Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun görülmesi halinde sonuçlandırılabilecektir.
Bilgilerinize rica olunur.

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ
TALEP EDİLECEK EK BİLGİ VE BELGELER
1. İhracatçı/Üretici Bilgi Formu. (Çin Halk Cumhuriyeti yetkili makamlarınca yapılacak olan resmi kurum içerik onayının ardından ülkemizin Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki diplomatik temsilciliklerine onaylatılacaktır.)

2. Varsa üretici firmanın sahip olduğu marka/markaların tescil belgesi. (Çin Halk Cumhuriyeti yetkili makam onayının ardından Türkçe’ye yeminli tercümesi yaptırılacak olup hem Çince hem Türkçe belgeler ülkemizin Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki diplomatik temsilciliklerine onaylatılacaktır.)

3. Üretici firmanın ülkemizde yerleşik olan bir marka sahibine üretim yapması halinde, marka sahibi ithalatçı firmanın marka tescil belgesinin fotokopisi ve iki firma arasındaki ticari ilişkiyi tevsik edici bilgi/belgeler.

Not: Ekonomi Bakanlığı’nca gerek görülmesi halinde, talep edilen ek bilgi ve belgelerde güncelleme yapılabilecektir.