Tel. (212)465 69 99

Adres:

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A/2 Blok Kat.15 N.443 Yeşilköy/İstanbul

25 KG ALTI KAYIT BELGESİ ALMA HAKKINDA ÖNEMLİ GELİŞME !!!

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (02.06.2020 t. 31143 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 31/12/2018 tarihli ve 30642 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; EK I’de fasıl numarası, gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen eşyanın ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 1 inci maddede belirtilen ürünler, bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında brüt 25 kg veya daha az miktarda olması durumunda kayda alma uygulamasına tabi değildir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin EK III’ünde yer alan “Kayıt Belgesi Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler”e bu Tebliğ Ek’inde yer alan İhracatçı – Üretici Bilgi Formu (Gerekli görülmesi halinde talep edilecektir) eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
31/12/2018 30642 (4. Mükerrer)
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 20/8/2019 30864
2- 9/1/2020 31003

ANTREPO BEYANLARINDA YENİ TEMİNAT ORANI

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.05.2020 tarihli 54492903 sayılı yazısı (Antrepo Beyannamelerinde Farklı Teminat Oranlarının Beyanı Hk.)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 40216608-157.01
Konu : Antrepo Beyannamelerinde Farklı
Teminat Oranlarının Beyanı Hk

21.05.2020 / 54492903
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
(Kemeraltı Cad. Kalaycıoğlu İşhanı No:35 Kat: 1-2-3
34425 Tophane/İSTANBUL)

İlgi : 04.05.2020 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.

Bilindiği üzere; Bakanlık Makamının 21.04.2020/53981602, 22.04.2020/54016901 ve 13.05.2020/54333194 tarih/sayılı Olurları ile 2423242424292430 ve 2514 Karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararlarının eklerinde yer alan tablolarda gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen eşyanın antrepolara konulması durumunda, söz konusu eşyadan alınması gereken teminatın, gümrük vergilerinin %25’i kadar olması uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda; tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 14.05.2020 tarihli ve 54374634 yazımızda, aynı antrepo beyannamesi kapsamı farklı kalemler için farklı teminat oranlarının bulunması halinde teminatın yüksek olan oran üzerinden hesaplanmasının uygun bulunduğu belirtilmiştir.

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2537) – Yeni uygulanacak ÖTV’ler

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2537) (13.05.2020 t. 31126 s. R.G.)

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2537

Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

12 Mayıs 2020

12/5/2020 TARİHLİ VE 2537 SAYILI
CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların asgari maktu vergi tutarları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) Maktu Vergi Tutarı (TL)
2402.20 Tütün içeren sigaralar 67 0,4569 0,4539
2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar
67 0,4569 0,4539
24.03 Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları
(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)
67 0,4569 0,4539
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 67 0,4569 0,4539

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2514) – Yeni igv’ler

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2514) (11.05.2020 t. 31124 s. 1.mük R.G.)

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2514

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

11 Mayıs 2020

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tablolarda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınır.

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları Ek-1 ve Ek-2’de yer alan tablolarda gösterilmiştir.

(2) Bu Kararın Ek-1 ’inde yer alan tablo 1/10/2020 tarihinden itibaren, Ek-2’sinde yer alan tablo ise bu Kararın yayımı tarihinden 30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanacak olan ilave gümrük vergilerini göstermektedir.

(3) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı), 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin % 50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin % 50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(4) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(5) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

MADDE 3- (1) Ekli tablolarda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tablolarda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(7) İthalat Rejimi Kararında nihai kullanım mevzuatı kapsamında sivil hava taşıtlarında kullanılmak üzere ithal edilmesi halinde gümrük vergisi uygulanmayan eşyaya, bu Karar kapsamında da aynı amaçla ithal edilmesi halinde ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

MADDE 4- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde, Ek-1’de yer alan ilave gümrük vergisi oranı tahsil edilir.

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

G.T.İ.P. İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
Dipnot 1 2 3 4 8
5 6 7
3604.10.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
3604.90.00.00.19 0 0 0 20 20 20 20
3918.10.10.00.11 0 0 0 10 10 10 10
3918.10.90.00.19 0 0 0 10 10 10 10
3918.90.00.00.19 0 0 0 10 10 10 10
3919.10.12.00.00 0 0 0 20 20 20 20
3919.10.15.00.00 0 0 0 20 20 20 20
3919.10.19.00.00 0 0 0 20 20 20 20
3919.10.80.20.00 0 0 0 20 20 20 20
3919.90.80.30.11 0 0 0 20 20 20 20
4008.11.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
4008.19.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
4008.21.10.00.00 0 0 0 10 10 10 10
4008.21.90.00.00 0 0 0 10 10 10 10
4008.29.00.90.00 0 0 0 10 10 10 10
4016.91.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
4414.00.10.00.00 0 0 0 25 25 25 25
4414.00.90.00.00 0 0 0 25 25 25 25
4415.10.10.00.11 0 0 0 20 20 20 20
4415.10.10.00.19 0 0 0 20 20 20 20
4415.10.90.00.00 0 0 0 20 20 20 20
4415.20.20.00.00 0 0 0 20 20 20 20
4415.20.90.00.00 0 0 0 20 20 20 20
4416.00.00.10.00 0 0 0 20 20 20 20
4416.00.00.90.00 0 0 0 20 20 20 20
4418.10.10.00.00 0 0 0 20 20 20 20
4418.10.50.00.00 0 0 0 20 20 20 20
4418.10.90.00.00 0 0 0 20 20 20 20
4418.20.10.00.11 0 0 0 20 20 20 20
4418.20.10.00.19 0 0 0 20 20 20 20
4418.20.50.00.11 0 0 0 20 20 20 20
4418.20.50.00.19 0 0 0 20 20 20 20
4418.20.80.00.11 0 0 0 20 20 20 20
4418.20.80.00.19 0 0 0 20 20 20 20
4418.40.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
4418.50.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
4418.60.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
4418.73.10.00.00 0 0 0 20 20 20 20
4418.73.90.00.00 0 0 0 20 20 20 20
4418.74.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
4418.75.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
4418.79.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
4418.91.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
4418.99.10.00.00 0 0 0 20 20 20 20
4418.99.90.10.00 0 0 0 20 20 20 20
4418.99.90.90.11 0 0 0 20 20 20 20
4418.99.90.90.12 0 0 0 20 20 20 20
4418.99.90.90.13 0 0 0 20 20 20 20
4418.99.90.90.14 0 0 0 20 20 20 20
4418.99.90.90.15 0 0 0 20 20 20 20
4418.99.90.90.19 0 0 0 20 20 20 20
6809.11.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
6809.19.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
6809.90.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7113.19.00.00.11 0 0 0 10 10 10 10
7113.19.00.00.12 0 0 0 10 10 10 10
7116.20.11.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7116.20.80.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7312.10.49.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7312.10.61.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7312.10.65.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7312.10.69.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7312.10.81.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7312.10.83.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7312.10.85.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7312.10.89.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7312.10.98.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7315.11.90.00.11 0 0 0 10 10 10 10
7315.11.90.00.19 0 0 0 10 10 10 10
7315.12.00.00.11 0 0 0 10 10 10 10
7315.12.00.00.19 0 0 0 10 10 10 10
7315.19.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7315.20.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7321.11.10.00.11 0 0 0 10 10 10 10
7321.11.10.00.12 0 0 0 10 10 10 10
7321.11.90.00.11 0 0 0 10 10 10 10
7321.11.90.00.12 0 0 0 10 10 10 10
7321.12.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7321.19.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7321.81.00.00.11 0 0 0 10 10 10 10
7321.81.00.00.12 0 0 0 10 10 10 10
7321.82.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7321.89.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7408.11.00.00.11 0 0 0 10 10 10 10
7408.11.00.00.19 0 0 0 10 10 10 10
7408.19.10.00.11 0 0 0 10 10 10 10
7408.19.10.00.19 0 0 0 10 10 10 10
7408.19.90.00.11 0 0 0 10 10 10 10
7408.19.90.00.19 0 0 0 10 10 10 10
7408.21.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7408.22.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7408.29.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7413.00.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
8201.90.00.10.00 0 0 0 25 25 25 25
8201.90.00.20.00 0 0 0 25 25 25 25
8201.90.00.90.11 0 0 0 25 25 25 25
8201.90.00.90.12 0 0 0 25 25 25 25
8201.90.00.90.18 0 0 0 25 25 25 25
8203.10.00.10.00 0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8203.10.00.90.11 0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8203.10.00.90.12 0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8203.10.00.90.19 0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8207.40.10.10.00 0 0 0 1,9 1,9 1,9 1,9
8207.40.10.90.00 0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8207.40.30.10.00 0 0 0 1,9 1,9 1,9 1,9
8207.40.30.90.00 0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8207.70.90.00.13 0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8207.80.90.00.13 0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8208.10.00.00.00 0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8208.20.00.00.00 0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8208.30.00.00.00 0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8208.40.00.00.00 0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8208.90.00.00.11 0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8208.90.00.00.19 0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8209.00.20.00.00 0 0 0 8,3 8,3 8,3 8,3
8209.00.80.00.00 0 0 0 8,3 8,3 8,3 8,3
8212.10.10.00.00 0 0 0 25 25 25 25
8212.10.90.10.11 0 0 0 25 25 25 25
8212.10.90.10.19 0 0 0 25 25 25 25
8212.10.90.20.11 0 0 0 2,3 2,3 2,3 2,3
8212.10.90.20.19 0 0 0 2,3 2,3 2,3 2,3
8213.00.00.10.11 0 0 0 7,8 7,8 7,8 7,8
8213.00.00.10.12 0 0 0 7,8 7,8 7,8 7,8
8213.00.00.10.13 0 0 0 7,8 7,8 7,8 7,8
8213.00.00.10.19 0 0 0 7,8 7,8 7,8 7,8
8213.00.00.20.00 0 0 0 7,8 7,8 7,8 7,8
8215.10.20.00.19 0 0 0 25 25 25 25
8301.10.00.00.11 0 0 0 20 20 20 20
8301.10.00.00.19 0 0 0 20 20 20 20
8301.30.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8301.40.11.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8301.40.19.00.11 0 0 0 20 20 20 20
8301.40.19.00.19 0 0 0 20 20 20 20
8301.40.90.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8301.50.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8301.60.00.00.11 0 0 0 20 20 20 20
8301.60.00.00.19 0 0 0 20 20 20 20
8301.70.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8302.10.00.00.11 (1) 0 0 0 20 20 20 20
8302.10.00.00.19 (1) 0 0 0 20 20 20 20
8302.41.10.00.11 0 0 0 20 20 20 20
8302.41.10.00.19 0 0 0 20 20 20 20
8302.41.50.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8302.41.90.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8302.42.00.00.00 (1) 0 0 0 20 20 20 20
8302.49.00.00.00 (1) 0 0 0 20 20 20 20
8302.50.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8302.60.00.00.00 (1) 0 0 0 20 20 20 20
8306.21.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
8306.30.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
8307.10.00.00.11 0 0 0 20 20 20 20
8307.10.00.00.12 0 0 0 20 20 20 20
8307.10.00.00.18 0 0 0 20 20 20 20
8307.90.00.00.11 0 0 0 20 20 20 20
8307.90.00.00.12 0 0 0 20 20 20 20
8307.90.00.00.13 0 0 0 20 20 20 20
8307.90.00.00.18 0 0 0 20 20 20 20
8308.10.00.00.11 0 0 0 20 20 20 20
8308.10.00.00.12 0 0 0 20 20 20 20
8308.20.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8309.10.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8309.90.10.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8309.90.90.10.00 0 0 0 20 20 20 20
8309.90.90.91.00 0 0 0 20 20 20 20
8309.90.90.99.00 0 0 0 20 20 20 20
8310.00.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8409.91.00.00.12 0 0 0 7 7 7 7
8409.91.00.00.13 0 0 0 7 7 7 7
8409.91.00.00.14 0 0 0 7 7 7 7
8409.91.00.00.15 0 0 0 7 7 7 7
8409.99.00.00.12 0 0 0 7 7 7 7
8409.99.00.00.13 0 0 0 7 7 7 7
8409.99.00.00.14 0 0 0 7 7 7 7
8409.99.00.00.15 0 0 0 7 7 7 7
8414.80.19.90.00 0 0 0 7 7 7 7
8415.10.90.00.19 0 0 0 7 7 7 7
8415.90.00.90.09 0 0 0 7 7 7 7
8415.90.00.90.12 0 0 0 7 7 7 7
8418.10.20.00.00 (1) 0 0 0 15 15 15 15
8418.10.80.00.00  (1) 0 0 0 15 15 15 15
8418.21.10.00.00 0 0 0 15 15 15 15
8418.21.51.00.00 0 0 0 15 15 15 15
8418.21.59.00.00 0 0 0 15 15 15 15
8418.21.91.00.00 0 0 0 15 15 15 15
8418.21.99.00.00 0 0 0 15 15 15 15
8418.29.00.00.19 0 0 0 15 15 15 15
8418.30.20.00.00 (1) 0 0 0 15 15 15 15
8418.30.80.00.00 (1) 0 0 0 15 15 15 15
8418.40.20.00.00 (1) 0 0 0 15 15 15 15
8418.40.80.00.00 (1) 0 0 0 15 15 15 15
8418.50.11.00.00 0 0 0 15 15 15 15
8418.50.19.00.00 0 0 0 15 15 15 15
8418.50.90.00.00 0 0 0 15 15 15 15
8418.69.00.10.00 (1) 0 0 0 7 7 7 7
8418.69.00.99.12 (1) 0 0 0 10 10 10 10
8421.21.00.00.00 (1) 0 0 0 15 15 15 15
8421.22.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
8421.99.10.00.00 0 0 0 10 10 10 10
8421.99.90.00.11 0 0 0 15 15 15 15
8421.99.90.00.14 0 0 0 15 15 15 15
8421.99.90.00.19 0 0 0 15 15 15 15
8422.11.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
8422.19.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
8447.90.00.00.12 0 0 0 8 8 8 8
8450.11.11.00.00 0 0 0 15 15 15 15
8450.11.19.00.00 0 0 0 15 15 15 15
8450.11.90.00.00 0 0 0 15 15 15 15
8450.12.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
8450.19.00.00.11 0 0 0 15 15 15 15
8450.19.00.00.19 0 0 0 15 15 15 15
8450.20.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
8451.50.00.00.11 0 0 0 10 10 10 10
8451.50.00.00.12 0 0 0 10 10 10 10
8451.50.00.00.19 0 0 0 10 10 10 10
8476.29.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8476.81.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8483.10.21.90.00 0 0 0 7 7 7 7
8483.10.25.90.00 0 0 0 7 7 7 7
8483.10.29.90.00 0 0 0 7 7 7 7
8483.20.00.00.00 0 0 0 7 7 7 7
8483.30.80.90.00 0 0 0 7 7 7 7
8483.40.29.90.00 0 0 0 7 7 7 7
8483.40.51.90.22 0 0 0 7 7 7 7
8483.40.59.90.00 0 0 0 7 7 7 7
8483.40.90.90.00 0 0 0 7 7 7 7
8483.50.20.00.11 (1) 0 0 0 7 7 7 7
8483.50.20.00.12 (1) 0 0 0 7 7 7 7
8483.50.80.00.11 (1) 0 0 0 7 7 7 7
8483.50.80.00.12 (1) 0 0 0 7 7 7 7
8703.10.18.00.00 0 0 0 10 10 10 10
8715.00.10.00.00 0 0 0 15 15 15 15
8715.00.90.00.00 0 0 0 10 10 10 10
8716.80.00.90.18 0 0 0 15 15 15 15
8907.10.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
8907.90.00.00.11 0 0 0 15 15 15 15
8907.90.00.00.16 0 0 0 15 15 15 15
9021.29.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9106.10.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9106.90.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9107.00.00.00.11 0 0 0 10 10 10 10
9107.00.00.00.19 0 0 0 10 10 10 10
9108.11.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9108.12.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9108.19.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9108.20.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9108.90.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9109.10.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9109.90.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9110.11.10.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9110.11.90.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9110.12.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9110.19.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9110.90.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9111.10.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9111.20.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9111.80.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9111.90.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9112.20.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9112.90.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9113.10.10.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9113.10.90.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9113.20.00.00.11 0 0 0 10 10 10 10
9113.20.00.00.19 0 0 0 10 10 10 10
9113.90.00.10.00 0 0 0 10 10 10 10
9113.90.00.20.00 0 0 0 10 10 10 10
9113.90.00.30.00 0 0 0 10 10 10 10
9113.90.00.40.00 0 0 0 10 10 10 10
9113.90.00.90.00 0 0 0 10 10 10 10
9114.10.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9114.30.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9114.40.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9114.90.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9201.10.10.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9201.10.90.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9201.20.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9201.90.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9202.10.10.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9202.10.90.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9202.90.30.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9202.90.80.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9205.10.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9205.90.10.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9205.90.30.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9205.90.50.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9205.90.90.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9206.00.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9207.10.10.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9207.10.30.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9207.10.50.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9207.10.80.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9207.90.10.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9207.90.90.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9208.10.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9208.90.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9209.30.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9209.91.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9209.92.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9209.94.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9209.99.20.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9209.99.40.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9209.99.50.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9209.99.70.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9406.10.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9406.90.10.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9406.90.31.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9406.90.38.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9406.90.90.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9504.20.00.10.00 0 0 0 20 20 20 20
9504.20.00.90.00 0 0 0 20 20 20 20
9504.30.10.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9504.30.20.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9504.30.90.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9504.40.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9504.90.10.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9504.90.80.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9506.11.10.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9506.11.21.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9506.11.29.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9506.11.80.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9506.12.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9506.19.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9506.21.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9506.32.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9506.39.10.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9506.39.90.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9506.40.00.00.11 0 0 0 20 20 20 20
9506.40.00.00.19 0 0 0 20 20 20 20
9506.51.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9506.59.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9506.61.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9506.62.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9506.69.10.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9506.69.90.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9506.70.10.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9506.70.30.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9506.70.90.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9506.91.10.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9506.91.90.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9506.99.10.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9506.99.90.10.00 0 0 0 20 20 20 20
9506.99.90.90.00 0 0 0 20 20 20 20
9507.10.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9507.20.10.00.00 0 0 0 4,6 4,6 4,6 4,6
9507.20.90.00.00 0 0 0 3,2 3,2 3,2 3,2
9507.30.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9507.90.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9601.10.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9601.90.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9602.00.00.10.00 0 0 0 25 25 25 25
9602.00.00.90.14 0 0 0 25 25 25 25
9602.00.00.90.18 0 0 0 25 25 25 25
9603.10.00.00.00 0 0 0 23,4 23,4 23,4 23,4
9603.21.00.00.11 0 0 0 5 5 5 5
9603.21.00.00.19 0 0 0 5 5 5 5
9603.29.30.00.00 0 0 0 23,4 23,4 23,4 23,4
9603.29.80.00.00 0 0 0 23,4 23,4 23,4 23,4
9603.30.90.00.00 0 0 0 23,4 23,4 23,4 23,4
9603.40.10.00.00 0 0 0 23,4 23,4 23,4 23,4
9603.40.90.00.00 0 0 0 23,4 23,4 23,4 23,4
9603.50.00.10.00 0 0 0 10 10 10 10
9603.50.00.90.00 0 0 0 10 10 10 10
9603.90.10.00.11 0 0 0 23,4 23,4 23,4 23,4
9603.90.10.00.15 0 0 0 23,4 23,4 23,4 23,4
9603.90.91.10.00 0 0 0 23,4 23,4 23,4 23,4
9603.90.91.90.11 0 0 0 23,4 23,4 23,4 23,4
9603.90.91.90.19 0 0 0 23,4 23,4 23,4 23,4
9603.90.99.00.00 0 0 0 23,4 23,4 23,4 23,4
9604.00.00.00.00 0 0 0 23,4 23,4 23,4 23,4
9605.00.00.10.00 0 0 0 23,4 23,4 23,4 23,4
9605.00.00.20.00 0 0 0 23,4 23,4 23,4 23,4
9605.00.00.90.00 0 0 0 23,4 23,4 23,4 23,4
9607.11.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9607.19.00.00.11 0 0 0 15 15 15 15
9607.19.00.00.19 0 0 0 15 15 15 15
9607.20.10.00.00 0 0 0 8 8 8 8
9607.20.90.00.00 0 0 0 8 8 8 8
9613.10.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9613.20.00.00.11 0 0 0 20 20 20 20
9613.20.00.00.19 0 0 0 20 20 20 20
9613.80.00.00.11 0 0 0 10 10 10 10
9613.80.00.00.12 0 0 0 20 20 20 20
9613.80.00.00.19 0 0 0 20 20 20 20
9613.90.00.00.11 0 0 0 10 10 10 10
9613.90.00.00.19 0 0 0 10 10 10 10
9614.00.10.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9614.00.90.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9615.11.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9615.19.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9615.90.00.10.00 0 0 0 25 25 25 25
9615.90.00.20.00 0 0 0 15 15 15 15
9615.90.00.90.00 0 0 0 15 15 15 15
9616.10.10.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9616.10.90.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9616.20.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9618.00.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9619.00.30.10.00 0 0 0 15 15 15 15
9619.00.30.90.00 0 0 0 15 15 15 15
9619.00.40.10.00 0 0 0 15 15 15 15
9619.00.40.90.00 0 0 0 15 15 15 15
9619.00.50.10.00 0 0 0 15 15 15 15
9619.00.50.90.00 0 0 0 15 15 15 15
9619.00.71.10.00 0 0 0 15 15 15 15
9619.00.71.90.00 0 0 0 15 15 15 15
9619.00.75.10.00 0 0 0 15 15 15 15
9619.00.75.90.00 0 0 0 15 15 15 15
9619.00.79.10.00 0 0 0 15 15 15 15
9619.00.79.90.00 0 0 0 15 15 15 15
9619.00.81.10.00 0 0 0 15 15 15 15
9619.00.81.90.00 0 0 0 15 15 15 15
9619.00.89.10.00 0 0 0 15 15 15 15
9619.00.89.90.00 0 0 0 15 15 15 15
9620.00.10.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9620.00.91.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9620.00.99.00.00 0 0 0 25 25 25 25

(1): Sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi % 0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.


Ek-2

G.T.İ.P. İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
Dipnot 1 2 3 4 8
5 6 7
3604.10.00.00.00 0 0 0 30 30 30 30
3604.90.00.00.19 0 0 0 30 30 30 30
3918.10.10.00.11 0 0 0 20 20 20 20
3918.10.90.00.19 0 0 0 20 20 20 20
3918.90.00.00.19 0 0 0 20 20 20 20
3919.10.12.00.00 0 0 0 20 20 20 20
3919.10.15.00.00 0 0 0 20 20 20 20
3919.10.19.00.00 0 0 0 20 20 20 20
3919.10.80.20.00 0 0 0 20 20 20 20
3919.90.80.30.11 0 0 0 20 20 20 20
4008.11.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
4008.19.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
4008.21.10.00.00 0 0 0 20 20 20 20
4008.21.90.00.00 0 0 0 20 20 20 20
4008.29.00.90.00 0 0 0 20 20 20 20
4016.91.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
4414.00.10.00.00 0 0 0 30 30 30 30
4414.00.90.00.00 0 0 0 30 30 30 30
4415.10.10.00.11 0 0 0 25 25 25 25
4415.10.10.00.19 0 0 0 25 25 25 25
4415.10.90.00.00 0 0 0 25 25 25 25
4415.20.20.00.00 0 0 0 25 25 25 25
4415.20.90.00.00 0 0 0 25 25 25 25
4416.00.00.10.00 0 0 0 25 25 25 25
4416.00.00.90.00 0 0 0 25 25 25 25
4418.10.10.00.00 0 0 0 25 25 25 25
4418.10.50.00.00 0 0 0 25 25 25 25
4418.10.90.00.00 0 0 0 25 25 25 25
4418.20.10.00.11 0 0 0 25 25 25 25
4418.20.10.00.19 0 0 0 25 25 25 25
4418.20.50.00.11 0 0 0 25 25 25 25
4418.20.50.00.19 0 0 0 25 25 25 25
4418.20.80.00.11 0 0 0 25 25 25 25
4418.20.80.00.19 0 0 0 25 25 25 25
4418.40.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
4418.50.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
4418.60.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
4418.73.10.00.00 0 0 0 25 25 25 25
4418.73.90.00.00 0 0 0 25 25 25 25
4418.74.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
4418.75.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
4418.79.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
4418.91.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
4418.99.10.00.00 0 0 0 25 25 25 25
4418.99.90.10.00 0 0 0 25 25 25 25
4418.99.90.90.11 0 0 0 25 25 25 25
4418.99.90.90.12 0 0 0 25 25 25 25
4418.99.90.90.13 0 0 0 25 25 25 25
4418.99.90.90.14 0 0 0 25 25 25 25
4418.99.90.90.15 0 0 0 25 25 25 25
4418.99.90.90.19 0 0 0 25 25 25 25
6809.11.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
6809.19.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
6809.90.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
7113.19.00.00.11 0 0 0 17,5 17,5 17,5 17,5
7113.19.00.00.12 0 0 0 17,5 17,5 17,5 17,5
7116.20.11.00.00 0 0 0 17,5 17,5 17,5 17,5
7116.20.80.00.00 0 0 0 17,5 17,5 17,5 17,5
7312.10.49.00.00 0 0 0 20 20 20 20
7312.10.61.00.00 0 0 0 20 20 20 20
7312.10.65.00.00 0 0 0 20 20 20 20
7312.10.69.00.00 0 0 0 20 20 20 20
7312.10.81.00.00 0 0 0 20 20 20 20
7312.10.83.00.00 0 0 0 20 20 20 20
7312.10.85.00.00 0 0 0 20 20 20 20
7312.10.89.00.00 0 0 0 20 20 20 20
7312.10.98.00.00 0 0 0 20 20 20 20
7315.11.90.00.11 0 0 0 20 20 20 20
7315.11.90.00.19 0 0 0 20 20 20 20
7315.12.00.00.11 0 0 0 20 20 20 20
7315.12.00.00.19 0 0 0 20 20 20 20
7315.19.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
7315.20.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
7321.11.10.00.11 0 0 0 20 20 20 20
7321.11.10.00.12 0 0 0 20 20 20 20
7321.11.90.00.11 0 0 0 20 20 20 20
7321.11.90.00.12 0 0 0 20 20 20 20
7321.12.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
7321.19.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
7321.81.00.00.11 0 0 0 20 20 20 20
7321.81.00.00.12 0 0 0 20 20 20 20
7321.82.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
7321.89.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
7408.11.00.00.11 0 0 0 15 15 15 15
7408.11.00.00.19 0 0 0 15 15 15 15
7408.19.10.00.11 0 0 0 15 15 15 15
7408.19.10.00.19 0 0 0 15 15 15 15
7408.19.90.00.11 0 0 0 15 15 15 15
7408.19.90.00.19 0 0 0 15 15 15 15
7408.21.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
7408.22.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
7408.29.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
7413.00.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
8201.90.00.10.00 0 0 0 30 30 30 30
8201.90.00.20.00 0 0 0 30 30 30 30
8201.90.00.90.11 0 0 0 30 30 30 30
8201.90.00.90.12 0 0 0 30 30 30 30
8201.90.00.90.18 0 0 0 30 30 30 30
8203.10.00.10.00 0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8203.10.00.90.11 0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8203.10.00.90.12 0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8203.10.00.90.19 0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8207.40.10.10.00 0 0 0 1,9 1,9 1,9 1,9
8207.40.10.90.00 0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8207.40.30.10.00 0 0 0 1,9 1,9 1,9 1,9
8207.40.30.90.00 0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8207.70.90.00.13 0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8207.80.90.00.13 0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8208.10.00.00.00 0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8208.20.00.00.00 0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8208.30.00.00.00 0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8208.40.00.00.00 0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8208.90.00.00.11 0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8208.90.00.00.19 0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8209.00.20.00.00 0 0 0 8,3 8,3 8,3 8,3
8209.00.80.00.00 0 0 0 8,3 8,3 8,3 8,3
8212.10.10.00.00 0 0 0 30 30 30 30
8212.10.90.10.11 0 0 0 30 30 30 30
8212.10.90.10.19 0 0 0 30 30 30 30
8212.10.90.20.11 0 0 0 2,3 2,3 2,3 2,3
8212.10.90.20.19 0 0 0 2,3 2,3 2,3 2,3
8213.00.00.10.11 0 0 0 7,8 7,8 7,8 7,8
8213.00.00.10.12 0 0 0 7,8 7,8 7,8 7,8
8213.00.00.10.13 0 0 0 7,8 7,8 7,8 7,8
8213.00.00.10.19 0 0 0 7,8 7,8 7,8 7,8
8213.00.00.20.00 0 0 0 7,8 7,8 7,8 7,8
8215.10.20.00.19 0 0 0 30 30 30 30
8301.10.00.00.11 0 0 0 30 30 30 30
8301.10.00.00.19 0 0 0 30 30 30 30
8301.30.00.00.00 0 0 0 30 30 30 30
8301.40.11.00.00 0 0 0 30 30 30 30
8301.40.19.00.11 0 0 0 30 30 30 30
8301.40.19.00.19 0 0 0 30 30 30 30
8301.40.90.00.00 0 0 0 30 30 30 30
8301.50.00.00.00 0 0 0 30 30 30 30
8301.60.00.00.11 0 0 0 30 30 30 30
8301.60.00.00.19 0 0 0 30 30 30 30
8301.70.00.00.00 0 0 0 30 30 30 30
8302.10.00.00.11 (1) 0 0 0 30 30 30 30
8302.10.00.00.19 (1) 0 0 0 30 30 30 30
8302.41.10.00.11 0 0 0 30 30 30 30
8302.41.10.00.19 0 0 0 30 30 30 30
8302.41.50.00.00 0 0 0 30 30 30 30
8302.41.90.00.00 0 0 0 30 30 30 30
8302.42.00.00.00 (1) 0 0 0 30 30 30 30
8302.49.00.00.00 (1) 0 0 0 30 30 30 30
8302.50.00.00.00 0 0 0 30 30 30 30
8302.60.00.00.00 (1) 0 0 0 30 30 30 30
8306.21.00.00.00 0 0 0 30 30 30 30
8306.30.00.00.00 0 0 0 30 30 30 30
8307.10.00.00.11 0 0 0 30 30 30 30
8307.10.00.00.12 0 0 0 30 30 30 30
8307.10.00.00.18 0 0 0 30 30 30 30
8307.90.00.00.11 0 0 0 30 30 30 30
8307.90.00.00.12 0 0 0 30 30 30 30
8307.90.00.00.13 0 0 0 30 30 30 30
8307.90.00.00.18 0 0 0 30 30 30 30
8308.10.00.00.11 0 0 0 30 30 30 30
8308.10.00.00.12 0 0 0 30 30 30 30
8308.20.00.00.00 0 0 0 30 30 30 30
8309.10.00.00.00 0 0 0 30 30 30 30
8309.90.10.00.00 0 0 0 30 30 30 30
8309.90.90.10.00 0 0 0 30 30 30 30
8309.90.90.91.00 0 0 0 30 30 30 30
8309.90.90.99.00 0 0 0 30 30 30 30
8310.00.00.00.00 0 0 0 30 30 30 30
8409.91.00.00.12 0 0 0 7 7 7 7
8409.91.00.00.13 0 0 0 7 7 7 7
8409.91.00.00.14 0 0 0 7 7 7 7
8409.91.00.00.15 0 0 0 7 7 7 7
8409.99.00.00.12 0 0 0 7 7 7 7
8409.99.00.00.13 0 0 0 7 7 7 7
8409.99.00.00.14 0 0 0 7 7 7 7
8409.99.00.00.15 0 0 0 7 7 7 7
8414.80.19.90.00 0 0 0 7 7 7 7
8415.10.90.00.19 0 0 0 7 7 7 7
8415.90.00.90.09 0 0 0 7 7 7 7
8415.90.00.90.12 0 0 0 7 7 7 7
8418.10.20.00.00 (1) 0 0 0 20 20 20 20
8418.10.80.00.00 (1) 0 0 0 20 20 20 20
8418.21.10.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8418.21.51.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8418.21.59.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8418.21.91.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8418.21.99.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8418.29.00.00.19 0 0 0 20 20 20 20
8418.30.20.00.00 (1) 0 0 0 20 20 20 20
8418.30.80.00.00 (1) 0 0 0 20 20 20 20
8418.40.20.00.00 (1) 0 0 0 20 20 20 20
8418.40.80.00.00 (1) 0 0 0 20 20 20 20
8418.50.11.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8418.50.19.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8418.50.90.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8418.69.00.10.00 (1) 0 0 0 7 7 7 7
8418.69.00.99.12 (1) 0 0 0 20 20 20 20
8421.21.00.00.00 (1) 0 0 0 15 15 15 15
8421.22.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
8421.99.10.00.00 0 0 0 10 10 10 10
8421.99.90.00.11 0 0 0 15 15 15 15
8421.99.90.00.14 0 0 0 15 15 15 15
8421.99.90.00.19 0 0 0 15 15 15 15
8422.11.00.00.00 0 0 0 13 13 13 13
8422.19.00.00.00 0 0 0 13 13 13 13
8447.90.00.00.12 0 0 0 8 8 8 8
8450.11.11.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8450.11.19.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8450.11.90.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8450.12.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8450.19.00.00.11 0 0 0 20 20 20 20
8450.19.00.00.19 0 0 0 20 20 20 20
8450.20.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8451.50.00.00.11 0 0 0 10 10 10 10
8451.50.00.00.12 0 0 0 10 10 10 10
8451.50.00.00.19 0 0 0 10 10 10 10
8476.29.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8476.81.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8483.10.21.90.00 0 0 0 7 7 7 7
8483.10.25.90.00 0 0 0 7 7 7 7
8483.10.29.90.00 0 0 0 7 7 7 7
8483.20.00.00.00 0 0 0 7 7 7 7
8483.30.80.90.00 0 0 0 7 7 7 7
8483.40.29.90.00 0 0 0 7 7 7 7
8483.40.51.90.22 0 0 0 7 7 7 7
8483.40.59.90.00 0 0 0 7 7 7 7
8483.40.90.90.00 0 0 0 7 7 7 7
8483.50.20.00.11 (1) 0 0 0 7 7 7 7
8483.50.20.00.12 (1) 0 0 0 7 7 7 7
8483.50.80.00.11 (1) 0 0 0 7 7 7 7
8483.50.80.00.12 (1) 0 0 0 7 7 7 7
8703.10.18.00.00 0 0 0 10 10 10 10
8715.00.10.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8715.00.90.00.00 0 0 0 10 10 10 10
8716.80.00.90.18 0 0 0 20 20 20 20
8907.10.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8907.90.00.00.11 0 0 0 20 20 20 20
8907.90.00.00.16 0 0 0 20 20 20 20
9021.29.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9106.10.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9106.90.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9107.00.00.00.11 0 0 0 15 15 15 15
9107.00.00.00.19 0 0 0 15 15 15 15
9108.11.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9108.12.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9108.19.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9108.20.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9108.90.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9109.10.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9109.90.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9110.11.10.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9110.11.90.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9110.12.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9110.19.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9110.90.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9111.10.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9111.20.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9111.80.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9111.90.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9112.20.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9112.90.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9113.10.10.00.00 0 0 0 14 14 14 14
9113.10.90.00.00 0 0 0 14 14 14 14
9113.20.00.00.11 0 0 0 14 14 14 14
9113.20.00.00.19 0 0 0 14 14 14 14
9113.90.00.10.00 0 0 0 14 14 14 14
9113.90.00.20.00 0 0 0 14 14 14 14
9113.90.00.30.00 0 0 0 14 14 14 14
9113.90.00.40.00 0 0 0 14 14 14 14
9113.90.00.90.00 0 0 0 14 14 14 14
9114.10.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9114.30.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9114.40.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9114.90.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9201.10.10.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9201.10.90.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9201.20.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9201.90.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9202.10.10.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9202.10.90.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9202.90.30.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9202.90.80.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9205.10.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9205.90.10.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9205.90.30.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9205.90.50.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9205.90.90.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9206.00.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9207.10.10.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9207.10.30.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9207.10.50.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9207.10.80.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9207.90.10.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9207.90.90.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9208.10.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9208.90.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9209.30.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9209.91.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9209.92.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9209.94.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9209.99.20.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9209.99.40.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9209.99.50.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9209.99.70.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9406.10.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9406.90.10.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9406.90.31.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9406.90.38.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9406.90.90.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9504.20.00.10.00 0 0 0 25 25 25 25
9504.20.00.90.00 0 0 0 25 25 25 25
9504.30.10.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9504.30.20.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9504.30.90.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9504.40.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9504.90.10.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9504.90.80.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9506.11.10.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9506.11.21.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9506.11.29.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9506.11.80.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9506.12.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9506.19.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9506.21.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9506.32.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9506.39.10.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9506.39.90.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9506.40.00.00.11 0 0 0 25 25 25 25
9506.40.00.00.19 0 0 0 25 25 25 25
9506.51.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9506.59.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9506.61.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9506.62.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9506.69.10.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9506.69.90.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9506.70.10.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9506.70.30.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9506.70.90.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9506.91.10.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9506.91.90.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9506.99.10.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9506.99.90.10.00 0 0 0 25 25 25 25
9506.99.90.90.00 0 0 0 25 25 25 25
9507.10.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9507.20.10.00.00 0 0 0 4,6 4,6 4,6 4,6
9507.20.90.00.00 0 0 0 3,2 3,2 3,2 3,2
9507.30.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9507.90.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9601.10.00.00.00 0 0 0 30 30 30 30
9601.90.00.00.00 0 0 0 30 30 30 30
9602.00.00.10.00 0 0 0 30 30 30 30
9602.00.00.90.14 0 0 0 30 30 30 30
9602.00.00.90.18 0 0 0 30 30 30 30
9603.10.00.00.00 0 0 0 23,4 23,4 23,4 23,4
9603.21.00.00.11 0 0 0 5 5 5 5
9603.21.00.00.19 0 0 0 5 5 5 5
9603.29.30.00.00 0 0 0 23,4 23,4 23,4 23,4
9603.29.80.00.00 0 0 0 23,4 23,4 23,4 23,4
9603.30.90.00.00 0 0 0 23,4 23,4 23,4 23,4
9603.40.10.00.00 0 0 0 23,4 23,4 23,4 23,4
9603.40.90.00.00 0 0 0 23,4 23,4 23,4 23,4
9603.50.00.10.00 0 0 0 15 15 15 15
9603.50.00.90.00 0 0 0 15 15 15 15
9603.90.10.00.11 0 0 0 23,4 23,4 23,4 23,4
9603.90.10.00.15 0 0 0 23,4 23,4 23,4 23,4
9603.90.91.10.00 0 0 0 23,4 23,4 23,4 23,4
9603.90.91.90.11 0 0 0 23,4 23,4 23,4 23,4
9603.90.91.90.19 0 0 0 23,4 23,4 23,4 23,4
9603.90.99.00.00 0 0 0 23,4 23,4 23,4 23,4
9604.00.00.00.00 0 0 0 23,4 23,4 23,4 23,4
9605.00.00.10.00 0 0 0 23,4 23,4 23,4 23,4
9605.00.00.20.00 0 0 0 23,4 23,4 23,4 23,4
9605.00.00.90.00 0 0 0 23,4 23,4 23,4 23,4
9607.11.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9607.19.00.00.11 0 0 0 20 20 20 20
9607.19.00.00.19 0 0 0 20 20 20 20
9607.20.10.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9607.20.90.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9613.10.00.00.00 0 0 0 30 30 30 30
9613.20.00.00.11 0 0 0 30 30 30 30
9613.20.00.00.19 0 0 0 30 30 30 30
9613.80.00.00.11 0 0 0 15 15 15 15
9613.80.00.00.12 0 0 0 30 30 30 30
9613.80.00.00.19 0 0 0 30 30 30 30
9613.90.00.00.11 0 0 0 15 15 15 15
9613.90.00.00.19 0 0 0 15 15 15 15
9614.00.10.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9614.00.90.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9615.11.00.00.00 0 0 0 30 30 30 30
9615.19.00.00.00 0 0 0 30 30 30 30
9615.90.00.10.00 0 0 0 30 30 30 30
9615.90.00.20.00 0 0 0 20 20 20 20
9615.90.00.90.00 0 0 0 20 20 20 20
9616.10.10.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9616.10.90.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9616.20.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9618.00.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9619.00.30.10.00 0 0 0 20 20 20 20
9619.00.30.90.00 0 0 0 20 20 20 20
9619.00.40.10.00 0 0 0 20 20 20 20
9619.00.40.90.00 0 0 0 20 20 20 20
9619.00.50.10.00 0 0 0 20 20 20 20
9619.00.50.90.00 0 0 0 20 20 20 20
9619.00.71.10.00 0 0 0 20 20 20 20
9619.00.71.90.00 0 0 0 20 20 20 20
9619.00.75.10.00 0 0 0 20 20 20 20
9619.00.75.90.00 0 0 0 20 20 20 20
9619.00.79.10.00 0 0 0 20 20 20 20
9619.00.79.90.00 0 0 0 20 20 20 20
9619.00.81.10.00 0 0 0 20 20 20 20
9619.00.81.90.00 0 0 0 20 20 20 20
9619.00.89.10.00 0 0 0 20 20 20 20
9619.00.89.90.00 0 0 0 20 20 20 20
9620.00.10.00.00 0 0 0 30 30 30 30
9620.00.91.00.00 0 0 0 30 30 30 30
9620.00.99.00.00 0 0 0 30 30 30 30

(1): Sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi % 0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

 

Belge geçerlilik süreleri – Salgın kapsamında

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.05.2020 tarihli 54269080 sayılı yazısı (Belge Geçerlilik ve İbraz Süreleri)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : 16934678-724.01.01

Konu : Belge Geçerlilik ve İbraz Süreleri

08.05.2020 / 54269080
DAĞITIM YERLERİNE

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında mevcut Gümrük Birliğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 28 Eylül 2006 tarihli ve 28606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan Kararla düzenlenmekte olup; anılan Kararın 5. maddesine göre Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin iki parçası arasında doğrudan nakledilen işlenmiş tarım ürünleri ile sanayi ürünlerinin tercihli rejimden yararlanabilmesi için A.TR Dolaşım Belgelerinin gümrük idarelerimize ibraz edilmesi gerekmektedir.

Ülkemiz ile aralarında Serbest/Tercihli Ticaret Anlaşmaları bulunan veya Genelleştirilmiş Tercihler Sistemimizden tek taraflı olarak yararlanan ülkelerden ithal edilen eşyanın tercihli rejimden yararlanabilmesi için ise ilgili Anlaşmada ya da mevzuatta öngörülen menşe ispat belgelerinin gümrük idarelerimize ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan Covid-19 salgını nedeniyle yukarıda belirtilen belgelerin temini ve ibrazı konusunda güçlükler yaşandığı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede;

– eşyanın ihracı esnasında düzenlenmekle birlikte salgın nedeniyle yaşanılan olumsuz durum nedeniyle bu belgelerin ithalatçılarımız tarafından temin ve gümrük idarelerimize ibraz edilememesi mücbir sebep olarak değerlendirilecek olup,

– belgelerin düzenlenme tarihlerinden başlamak suretiyle ibraz edilmelerini gerektiren geçerlilik süreleri (örneğin A.TR Dolaşım Belgeri için dört aylık süre), yükümlüler tarafından herhangi bir başvuruda bulunulmasına gerek olmaksızın, 01.02.2020 tarihi ile 30.06.2020 tarihi arasında durdurulmuştur. Söz konusu tarihler arasında geçen süre, belgelerin geçerlilik süresi hesabında dikkate alınmayacak ve anılan süre 01.07.2020 tarihinden itibaren kaldığı yerden devam edecektir.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

2424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ek maddeler ayrıca BAŞLAMIŞ İŞLEM özelliği

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2485) (05.05.2020 t. 31118 s. R.G.)

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2485

17/4/2020 tarihli ve 2424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

4 Mayıs 2020

4/5/2020 TARİHLİ VE 2485 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR

MADDE 1- 17/4/2020 tarihli ve 2424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”a ilişik Ek-1 ve Ek-2 sayılı tablolarda yer alan “4” numaralı sütunlar söz konusu tablolardan çıkarılmış ve sonraki sütun numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Karara ilişik Ek-1 sayılı tabloya aşağıdaki eşya eklenmiştir.

G.T.İ.P. İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
1 2 3 4 8
5 6 7
6907.21.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
6907.22.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
6907.23.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
6907.30.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
6907.40.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
6910.10.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
6910.90.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15

MADDE 3- Aynı Karara ilişik Ek-2 sayılı tabloya aşağıdaki eşya eklenmiştir.

G.T.İ.P. İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
1 2 3 4 8
5 6 7
6907.21.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
6907.22.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
6907.23.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
6907.30.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
6907.40.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
6910.10.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
6910.90.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25

MADDE 4- Aynı Karara aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- (1) Bu Kararın Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan tablolarda bulunan 8504.31.21.00.00, 8504.31.29.00.00, 8504.31.80.10.00, 8504.31.80.90.19, 8518.21.00.00.00, 8518.22.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonundaki eşyanın sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde, bu Karar kapsamında ilave gümrük vergisi uygulanmaz.”

MADDE 5- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) 18/4/2020 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(2) Bu Karar kapsamında, 18/4/2020 tarihinden önce yüklemesi yapılmış ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ithal işlemi tamamlanmış bulunan eşyadan tahsil edilmiş olan ilave gümrük vergileri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri çerçevesinde ilgililerin talebi halinde, kendilerine geri verilir.”

MADDE 6- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

MEDOS -MENŞE ŞEHADETNAMELERİ – BAZI ÜLKELERE MECBURİ İMZA İSTENMESİ HAKKINDA

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.05.2020 tarihli 54212348 sayılı yazısı (MEDOS – Islak İmza)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-163.01.01
Konu : MEDOS– Islak İmza

05.05.2020 / 54212348
DAĞITIM YERLERİNE

İLGİ: 21.04.2020 tarih ve 54001525 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ile Bakanlığımız Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünce Avrupa Komisyonu ile yapılan görüşmeler neticesinde, MEDOS üzerinden elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi ve tüm menşe belgelerinin gümrük vizesi kutusuna ilgili gümrük memurlarının ıslak imzasının atılması uygulamasına 24 Nisan 2020 tarihi itibarıyla son verilmesi üzerine mutabakata varılmış olduğu ve MEDOS üzerinden düzenlenen belgelerin gümrük vizesi kutusu 24 Nisan 2020 tarihi itibarıyla ilgili gümrük memurlarımızca imzalanmayacağı talimatlandırılmıştır.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan bazı gümrük müdürlüklerimizce AB dışındaki diğer STA imzaladığımız ülkelere yönelik düzenlenen tercihli menşe ispat belgelerinin gümrük vizesi kısmının da gümrük memurunca imzalanmadığı ve ihracatçılarımızın karşı ülkede sorun yaşadığı anlaşılmıştır. Söz konusu yazımızda bahsedilen hususlar AB ile olan ticaretimizde düzenlenen A.TR dolaşım belgesi, EUR.1 dolaşım belgesi ve EUR.MED dolaşım belgesi ile ilgili olup AB dışındaki diğer STA ortaklarımızla da benzer uygulamanın tesis edilmesini teminen adı geçen Genel Müdürlüğe konu intikal ettirilmiştir.

Bu itibarla AB dışındaki diğer serbest/tercihli ticaret anlaşması ortaklarımıza (Mısır, Bosna Hersek, Moldova, Malezya, Gürcistan, İran gibi) yönelik MEDOS sisteminde düzenlenen tercihli menşe ispat belgelerinin gümrük vizesi bölümü ikinci bir talimata kadar gümrük memurlarınca ıslak imzalanmaya devam edilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

SALGIN KAPSAMINDA İZNE BAĞLANAN BAZI İHRACAT MALLARI SERBEST BIRAKILMASI – 2

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/8) (02.05.2020 t. 31115 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan (EK:2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesinin 33 ila 40 ıncı sıraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

SERBEST BIRAKILAN EŞYALAR


İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in geçici 1 inci maddesinin yürürlükten kaldırılmadan önceki şekli aşağıdadır:Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ hükümleri, bu maddenin yayımı tarihi (bu tarih hariç) öncesinde gümrük beyannamesi tescil edilmiş mallara uygulanmaz.


İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekinde yer alan (EK:2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesinin 33 ila 40 ıncı sıralarının yürürlükten kaldırılmadan önceki şekli aşağıdadır:

33- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen 9019.20.00.00.18 GTİP’li Ventilatör

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
34- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen 9018.90.84.00.19 GTİP’li Ecmo

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
35- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen 9019.20.00.00.18 GTİP’li Oksijen Konsantratörü

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
36- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen Ventilasyon Sarfları

(9019.20, 90.26 GTİP’li Flow sensör, 84.81, 9019.20 GTİP’li Ekspirasyon valfi,
9027.10 GTİP’li Oksijen sensörü,
9019.20 GTİP’li Ventilatör devreleri)

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
37- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen 9018.90.60.00.00 GTİP’li Hasta devreleri (Anestezi/Ventilator devresi)

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
38- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen

9018.39 GTİP’li IV Kanül

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
39- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen

90.18, 90.19 GTİP’li Entübasyon Tüpleri

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
40- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen 9018.19.10.00.00 GTİP’li Yoğun Bakım Monitörleri

 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı